Sunday, July 24, 2016

ב"ה

פוסק ברחמים

רחם = 808 = אברהם
= באר אדם = באר אדם
= באר המינקת = אקרב שרה
= אקרב הלכה למעשה
= אקרב החקים העליונים
= 1807 = 808

רחמים = 858 = כל רחם
= ברא כל אדם = באר כל עמך

ברחמים = 860 = סף = נתתי

גוף = 809 = רחם העתיק הקדושה
= 1808 = 809

הגוף = 814 = הצדיקים
= קים בארץ = 1813 = 814

פוסק הלכה = 306 = אשה
= כפור = מוסר = יוצר
= הרוצה = הצורה

פוסקת = 646  = א-להים
= מדברת = לדורות = מהאם

רחם אשה = 1114 = 115 = אנחנו
= חזק = עליה = עמה = הנני

גוף אשה = 1115 = 116 = עליו
= הנני העתיק הקדוש
= אנחנו העתיק הקדוש
= חזק העתיק הקדוש

שד-י = 314 = בקרבי = דוד מכל דור

משה = 345 = שליה = בלב האשה
= בלב איש = רוח מאפי = א-ל שד-י

ההר = 210 = הרה = דור = חבר
= בחר = גזר = אור בא = בא תקון
= 1209 = 210 = הדר עתיק הקדוש
= העתיק הקדוש בורא

תורה = 611 = את הרה
= העתיק הקדוש בורא את
= 1610 = 611
= ישעיהו העתיק הקדוש בורא
= העתיק הקדוש בורא ישעיהו
= את בקרן אור
= את בעתיק הקדוש בורא
= בורא בת

דבורה = 217 = רזי = הזהר
= דבר העתיקה הקדושה = 1216
= 217 = ראה עתיקה הקדושה
= דבר שופטים = ראה שופטים
= ראה פשוטים = דברה פשט התורה
= טבור

הטבור = 222 = ברכ = רכב
= הבירה = רזיה = ספר דברי הימים

פוסק הלכה למעשה ברחמים = 1611
= 612 = ברית

אם אדם אינו פוסק הלכה למעשה ברחמים, סימן שהוא אינו בן ברית אברהם.

פסק לקולה ברחמים = 1271
= 272 = עבר*

*עֻבָּר

קדוש פסק לקולה = 821 = העליון

קדוש פסק לקולה ברחמים = 1681
= 682 = אנכי אם = עברית
= סוד ברית = העליון ברחמים
 = חסדים = כנסת ישראל עמך
= כנסת ישראל האדם = מעשה מרכבה

פוסק ברחמים = 1106 = 107
= הארץ = קבה = כסא הויה

הפוסק ברחמים בונה כסא ראוי לה' יתברך בארץ.

הפוסק ברחמים = 1111 = 112
= יציב = בעלי = בלעי = הוא לע*
= הוא על

*לֹעַ

הפוסק ברחמים גורם לארץ להיות יציבה כי הוא מעלה את כל חקי הטבע לקדושה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!