Friday, July 08, 2016

ב"ה

מדוע העולם כה אכזרי?

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505

הלכה למעשה אינה ענין של גברים בכלל. רק לאמהות ישראל יש הרחמים לפרש הלכה למעשה נכונה.

כל הבעיות בעולם נובעות מהפיכת הסמכויות של אמהות ישראל על ידי הרבנים. לכן, כל העולם מעוות והפוך ואכזרי (זכרי). הבינו זאת.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!