Tuesday, July 12, 2016

ב"ה

וכל הגולים חוזרים מבבל היום

וכל = 56 = כלו = להויה = נדב

הגולים = 654 = נדם = כל דם
= כל עץ החיים = 1653 = 654
= ילדים

וכל הגולים = 710 = קים = יקם = שתי
= קדום = רות בארץ = 1709 = 710
= האם בארץ = על האדם = על עמך

חוזרים = 831 = אלף = אור הגוים
= תקון הגוים = 1830 = 831

מבבל = 74 = למ"ד = עד
= מלבב = מתגלם = 1073 = 74
= המת חיים = סוף תקון = 2072
= 74 = אתם כנסת ישראל
= כנסת ישראל הרצון = חסד הרצום
= אתם חסד

יום = 616 = התורה = את ההרה
= יתרו = יותר = תורי = שישו = שושי
= וכל הגולים חוזרים מבבל = 1615
= 616

היום = 621 = ראיתי = כתר העתיק הקדוש
= 1620 = 621 = דירות העתיק הקדוש
= בחרתי העתיק הקדוש

כל הגולים = 704 = דן = קדם
= בשבת

כל הגולים החוזרים = 1540 = 541
= ישראל = עין ימין

כל הגולים חוזרים מבבל היום = 2230
= 232 = ראיתי עמך = 1231 = 232
= ראיתי האדם = יהי אור = יהי תקון

וכל הגולים חוזרים מבבל היום = 2236
= 238 = רחל = לפענח = ויהי אור
= ויהי תקון = 1237 = 238 = צורת ישראל
משה אתם = 1346 = 347
= שמשון = שמש עולם
= תקון עיני = אור פני
= אור הקהל = תקון הקהל

ומשה אתם = 1352 = 353
= ואתם משה = שמחה = גשמי

חוזרים ל = 861 = אסף
= לאלף = יהודה חוזרים
= בית המקדש = בתי המקדש
= הנה הנשמות = הנשמות עולם שמחה
= 1860 = 861 = הנשמות עולם גשמי

חוזרים לארץ ישראל = 2503 = 505
= שרה = הלכה למעשה = החקים העליונים
= 1504 = 505 = הולדנית = כל תכלה
= העלת

עם ישראל  = 1211 = 212
= ברי = הרבה = האור = רואה
= התקון = כל כתר ישראל
= ישראל לפניך = ישראל לעיניך
= שמש מלאך = מלאך עיניך
= מלאך פניך = אשר סובב עיניך
= אשר סובב פניך = עלום שרה
=עולם החקים העליונים = 2210 = 212

עם ישראל חוזר = 1432 = 433
= לב ישעיהו = אתה שוכן = תגל
= תבל העתיק הקדוש = קרן תבל
= תבל עלץ

עם ישראל חוזרים = 2042 = 44
= לבבי = ילד = יו"ד ה"א ו"ו ה"א
= תבל תורה = 1043 = 44
= גיל העתיק הקדוש = קרן גדול
= לי כל בית ישראל
= גואל כל בית ישראל
= כל בית ישראל גו א-ל
= כל בית ישראל קבוץ א-ל
= ולד כל בית ישראל
= כל בית ישראל ארץ אל אהרן
= 3041 = 44 = שלום הארץ