Wednesday, July 13, 2016

ב"ה

זמן יהודי

תורה = 611 = התור

התורה = 616 = יום = דורות
=  תורי

היום = 621 = ראיתי = כתר העתיק הקדוש
= 1620 = 621

הנשמה יוצאת לתור כל בקר. זאת עלות השחר. והיא שבה כל ערב. שובה נקראת בין הערבים. לכן, כל ערב הוא ערב שבת לחכמים. וזה סוד העולם שכלו שבת.

בין = 712 = שבתי = תשבי
= אין קץ = 1711 = 712

זמן = 747 = מקראות = להבין = אמון
 = מהשבת = ואסתפר = אות ספר
=  תורי אל על = שבתי לה

שמש = 640 = מ"ם = היהודים
=  עיניך = פניך

השמש = 645 = עיני שרה

לבנה = 87 = פז = עיר ציון
 = 1086 = 87 = עיר משכילות

ירח = 218 = ריח = אקבץ רוח
= 1217 = 218 =  אקבץ ירד
 = כל בית ישראל ירד
=  טהר כל בית ישראל
=  קרן הזהר = עלץ דבורה
=  אנחנו פה בהוה = רזי העתיק הקדוש

כוכב = 48 = מח = לחי = הויה יחד
=  יובל = בלוי = השוכן הוה
= 1047 = 48

יובל הנשמה = 448 = חמת
= בלוי הנשמה

חמה = 53 = המח = מחה
= היובל  = בלויה = נבא

החמה = 58 = נח = מחי
= שש האמהות

כוכבי לכת = 508 = חך

כל כוכבי לכת = 558 = חנך

הכוכבים = 663 = גנים = אבנים
= בני אם = אם הבנה

מחשבות* = 756 = נו"ן = משבחות
 = כל עולם = כל עלום = שמותי
=  שבת מחו = שבות כוכב = שבת ויובל
= השמש עולה

*756 הגימטריה של המילה "ספירות". הענין איהו מבואר בספר "הזהר" והדת אינה נחה. מדבור במחשבות האדם לא "ספירות".

חדש = 312 = שבי = ישב
=  אלף עד תו = 1311 = 312 = אלף למד תו

משה = 345 = שולט

שולט על = 445 = המת = מתה

שולט ב = 347 = שמשון = 1346 = 347
=  שמש עולם

שמים = 950 = נץ = ספר האדם
=  כל פרי עמך = מרים כסא חוה
=  הם משה = אדם שולט = אהרן לבבי
=  אהרן בלבי

כגלי עיניך וכתנועות פניך כך חוגי השמש, הלבנה והכוכבים לך. כאשר תשלוט על תנועות פניך ועיניך במחשבות נכונות וטהורות, גם תשלוט על חוגי הכוכבים שבשמים. לא תגיע למדרגה זאת דרך עבודה זרה בשדות זרים בבליים. זאת חכמה אך ורק מהתנ"ך.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!