Monday, August 08, 2016

ב"ה

עגונה = העתיקה הקדושה כל חכמה

יש חשיבות עליונה לדעת את הפרוש הנכון של ההלכה בענין העגונה. הרבנים אינם רואים את ענין העגונה נכונה, כי לבבותיהם סתומים ומטוטמים בעבודה זרה ובשנאת נשים.

העתיקה הקדושה = 1010 = 11 = א"י = טב
= חג =ו-ה = שרה שרה = שר שיר = שר מלכות דוד
= שרה הלכה למעשה = שרה החקים העליונים
=  2009 = 11 = צדיקים לומדים הלכה למעשה
= צדיקים לומדים החקים העליונים = 3008 = 11
= הגוף אדם הלומד הלכה למעשה
= הגוף עמך לומד החקים העליונים

חכמה = 73 = עג = גמ"ל = אמד כח
= הנביאה = כח לב אהבה

חיים = 628 = חכם = יחודם = יחוד שש*
= כח צדקות = חיי צדקות = יחוד צדקות
= צדיקים לומדים כל חכמה
= הגוף אדם הלומד כל חכמה
= 1627 = 628

*שש = 600 = צדקות
מדובר ביחוד חכמתן וצדקותן של שש אמהות האומה.

ענג = 123 = כל חכמה
= באישון לב מלא = 1122 = 123
= חי בלב מלא

עגונה = 134 = ענג חג
= ענג העתיקה הקדושה = 1133 = 134
= צמד = דלק = דוד עמי
= הגו אליהו הנביא
= יד אליהו הנביא
= אליהו הנביא אוהב
= דוד אליהו הנביא
= העתיקה הקדושה כל חכמה
= ענג צדיקים לומדים הלכה למעשה
= 2132 = לב ארץ
= חיים הלכה למעשה
= ענג צדיקים לומדים החקים העליונים
= 3131 = 134 = אל צבאי
= צדיקים לומדים כל חכמה הלכה למעשה  
= שרה הגוף אדם הלומד כל חכמה  

הלכה למעשה היא גוף לומד כל החכמה
= 1538  =539 = באצילות = בלב שרה
= שרה היא הגוף לומד כל חכמה
= בלב החקים העליונים
= הלכה למעשה בלב

שלום שורה בלב ובעולם אך ורק כאשר אנחנו לומדים תורה נכונה. אם אין שלום בלבבות היהודים, אם אין שלום בעולם, אזי זה סימן מובהק כי אנחנו לא לומדים תורה נכונה. זה חיוני שנלמד את הלכות העגונה והממזר נכונה עד סוף דבריהם.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!