Thursday, August 18, 2016

ב"ה

גלוי ירמיהו הנביא

גלוי = 49 = ילדה

נביא = 63 = בונה = חנה
 = מחיה = מח י-ה = יובל י-ה
=  יובל באהבה

הנביא = נביאה = 68 = כל חי
=  בכל הוה

הנביאה = 73 = גמל = חכמה

ירמיהו = 271 = ארע = לאמר = אני הרה
=  דור זה גלוי = ספר דברי הימים גלוי
= 1270 = 271 =  כבר גלוי = דבורה גלויה
 = הגלוי רזי = הרואה הגלוי
=  דבר העתיקה הקדושה גלויה
=  ראה העתיקה הקדושה גלויה

גלוי ירמיהו = 320 = ישי
=  אני הרה ילדה

גלוי ירמיהו הנביא = 388 = חפש
=  צדק צדק = אני נביאה הרה ילדה
=  ילדה ירמיהו כל חי = גלוי ירמיהו כבל הוה
 = גלוי ירמיהו אליהו הוה = ילדה ירמיהו זוג אליהו

גלוי החכמה העתיקה הקדושה כבר בפתח. רק על הגברים לקבל שבזמן הגאלה אתם תהיו בשלטון מועצת חכמות. אם אתם יכולים לקבל אמת זאת בשמחה, הנה הגאלה כבר גלויה.