Monday, August 08, 2016

ב"ה

היהודיה היא התגלמות האין

כל הקבלה שהגברים לומדים היא למודים *אודות* החכמה. כשהם מגיעים לרמת החכמה, הם חווים אותה כ"אין". הם אינם יכולים לחוות מה יש באין.

יהודיה היא-היא התגלמות האין. היא-היא החכמה בהתגלמות.

האין = 716 = יקום = קיום = ישות

בראשית = 913 = אשרי בת = אשר בתי = ראש בתי
=  ארא אין = שם אחד = שם אהבה
=  זאת שרה = אהבת שרה = מתגלמת

אין = 711 = אשתי = העלום = העולם

חכמה = 73 = כח היהודיה = יחוד היהודיה = חיי היהודיה
=  הנביאה

גברים אינם יכולים לראות מה יש באין. אנחנו, היהודיות, אין. אין הוא הקיום שלנו. הגברים קורים לרמה זאת אין כי הם אינם יכולים לחוות אותה. אנחנו, היהודיות, אין בהתגלמות.

לכן, זה חיוני שיהודיות לא תלמדנה את הקבלה של הגברים - אלא הנבואה.

למשל:

הזהר = 217 = רזי = הרואה = אורי = דבורה
 = דבר העתיקה הקדושה = 1216 = 217
=  ראה העתיקה הקדושה

מחבר ספר הזהר נסה להבין את מחה ולבה של דבורה הנביאה? איך הוא היה יכול להצליח? לכן, היו לו כל מיני הזיות בראש.

אנחנו, היהודיות, דבר העתיקה הקדושה בהתגלמות. מה הטעם שנלמד מה שגברים אינם יכולים להבין?

כל סוד הלב = 157 = נקבה = ירושלים = 1156
= 157 =  כל סוד לשון

האשה היודעת = 806 = ציון = משכולות
=  חכמת לב אשה
כל רזי לב אשה = 605 = אדם
= אם כל בית ישראל = 1604 = 605

חוה = 19 = הוגה = עולם חדש = 1018
= 19 =  אחוד

שרה = 505 = הלכה למעשה = החקים העליונים
= 1504 = 505 = חכמת הלב = חכמת לשון
 = חכמת ליצר עולם

רק אשה = 606 = האם = רות

רק יהודיה = שמ = ספר = חקר לב
= יהודיה מכל דור = הרנה ועד
= הרנה לכל

רק אשה יודעת = 1096 = 97 = אמנו

עמנואל = 197 = רק אשה יודעת המלכה

שרה אמנו = 602 = בם = בתר
=  רק אשה יודעת חכמת הלב
=  רק אשה יודעת הלכה למעשה
= 1601 = 602 = עלץ אם = קרן אם
=  אם העתיק הקדושה
 = רק אשה יודעת החקים העליונים
= 2600 = 602
=  רק אשה יודעת חכמת ליצר עולם

משה = 345 = רק היהודיה = חקר הלב = חקר לשון
= יהודיה יצרה = יהודיה מסרה = היהודיה מכל דור

תורה = 611 = את הרה

היודעת כל רזים = 1362 = 363 = המשיח
 = פרוש נכון = משה חי = משה בהוה = באישון משה
=  באישון יהודיה יצרה

מקדש = 444 = לב בתי = כחותי
 = תלדי = ילדת

הדברים האלה צריכים להיות ידועים. כל הבריות סובלות וכל העולם הפוך וכל חמר התבל ירוד כי הנשים אינן לומדות נכונה והגברים משתוללים ומנסים לעשות את עבודתנו. חיב להיות קץ למצב נוראי זה. הזמן הגיע שהיהודיות תקבלנה את עול האחריות על עצמן. למודי החקים העליונים הם עבודת יהודיות – לא עבודת יהודים.