Tuesday, August 02, 2016

ב"ה

כל הנביאות מתגלמות = מקדש - חלק ב

מתגלמת = 913 = בראשית

מתגלמות = 919 = שם חוה
=  הוגה כל כ"ז האותיות
 = הוגה ע"ב האותיות
=  הוגה חסד האבירים
=  חוה חסד האבירים
 = כל כ"ז אותיות עולם חדש
= 1918 = 919 = חי אתך

כל הנביאות מתגלמות = 1443
= 444 =  מקדש = ליתד = תלדי
=  ילדת = לב בתי = בקול אשה
=  פוסק הלכה בקול

כל הנביאות מתגלמות בבשרך = 2447
 = 449 = המקדש

בית = 412 = בתי = בקדשו
 = את העתיקה הקדושה = 1411 = 412

בית המקדש = 861
= בית כל הנביאות המתגלמות
= 1860 = 861
=  בתי כל הנביאות המתגלמות
=  לאלף = אסף = אני נשמתי
=  כל הנביאות מתגלמות את העתיקה הקדושה בבשרך
= 3858 = 861

צדקות = 600 = שש = ם

שש אמהות לישראל

הצדקות = 605 = אדם = אם כל בית ישראל
= 1604 = 605

תורה = 611 = כל האמהות בארץ
= 1610 = 611

התורה = 616 = יום
 = העתיקה הקדושה הצדקות
= 1615 = 616

הנביאות הצדקות כבר מתגלמות. הן כבר מתגלמות בארץ. והן תסברנה לנו את כל האמת. הן-הן המקדש. והן גם הגאלה והלדה. הנה האם יולדת את הבת והבת זהה לאם.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!