Wednesday, August 10, 2016

ב"ה

אהרן הכהן

כהן = 725 = כל העם = כל כתר כלה

הכהן = 730 = עליכם = כתר יעל
= כתר עלי

הכהנים = 690 = רעיתי

אהרן = 906  = את שרה

משה = 345 = גופי מדבר = אל שדי

משה ואהרן = 1257 = 258 = רבנו
= רחמי

אל שדי שרה = 850 = כל נשמתי
= לבבות כל נשי = מרים

הנשים הצדקות הן-הן הכהנים