Wednesday, August 10, 2016

ב"ה

האמת אודות המשיח אותה הרבנים רוצים שלא נדע

משה = 345 = שולט = גופי מדבר
= גופי פוסק = אנכי חי מדבר
= אנכי מדבר בהוה

המשיח = 363 = משה חי = פרוש נכון
= 1362 = 363 = משה בהוה
= גופי חי מדבר = גופי מדבר בהוה

 הרבנים לימדו ועודדו אותנו להיות "בראש", דהיינו, לא להתקשר עם הגוף. הם אף אומרים כי הגוף טמא. הם עשו זאת כי הם לא רוצים שנדע את האמת אודות המשיח – כי המשיח הוא הגוף החי שלנו.

הבה נבין, בע"ה, מהו "טמא".

טמא = 50 = כל = מי = לב חי
= דמו = במח = אדמה
= היה יהיה = קבוץ קמץ = 2048
= 50 = חשן ספר מלכים
 = דרך חקר הלב = 1049 = 50
= דרך חקר לשון = דרך חקר ליצר עולם
= השוכן בהוה = ידי הויה = אוהבי הויה
= ידי כל בית ישראל יחד
= גלוי העתיק הקדוש
= חשן אלי = חשן לוה
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פה צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50
= לחבר גוף

אנחנו רואים כי "טמא" אינו מושג או מצב שלילי בכלל. הוא דווקא קדוש ורצוי. למה ומדוע הרבנים מלמדים אותנו שטויות אודות מושגים קדושים ביותר בתורה?
ולמה ומדוע הם מסיטים את דעתנו שלא נדע את קדושתנו?
אם הם שכחו את הדברים האלה, ואינם יודעים אותם, באיזו זכות הם מכתירים את עצמם למלמדי תורה?

מדבר – פרוש הדבר: גוף ראשון.

מדבר = 246 = אמרה = מור
= פוסק = הופעה לכל = הופעה ועד

מדברת = 646 = א-להים = אלה האדם
= אלה עמך = אם לב אחד = החיים אחד
= החיים אהבה

גוף ראשון = 2016 = 18 = חי
= בהוה = אישון = גורם עולם אשר

עתה, הבה נראה עוד כמה חלופים למילה המשיח.

משה חי = 363 = המשיח
= גופי מדבר גוף ראשון
= גופי מדבר גורם עולם אשר
= 2361 = 363 = אני שב
= ראש בית המקדש
= אשר בתי המקדש = ראש בתי המקדש
= המקדש בראשית = המקדש זאת שרה
= המקדש ברור הלכה למעשה

גופי מדבר בגוף = 1156 = 157
= נקבה = ירושלים = משה בגוף
= שולט בגוף = אנכי חי מדבר בגוף
= אנכי מדבר בגוף חי

גופי מדבר בגוף ראשון = 2363 = 365
= נקבה עולם אשר = 1364
= ירושלים עולם אשר
= שוא נח = אני נח מדבר = אני מחי מדבר
= הנאה מחי מדבר = השני = שניה
= אני מדבר כל השמות בספר בראשית
= נוה המדבר כל מקום בספר בראשית
= ישב כל מקום בספר בראשית

גוף שני = 1169 = 170 
= לפני = לעיני = יהיה ממני
= הגוף מחשבה = צדיקים מח רבקה

אני מדבר = 307 = רבקה = הקבר*
= הבקר = שוא = דגש = שבה

*יהודי היודע כי הוא מחיה את גופו בדיבורו ובצחוקו, יודע למה המנהג ללכת לבתי קברות הוא עבודה זרה ופסול לחלוטין.

צחוק = 204 = דר = רד = צדיק

אני מדברת = 707 = זן = און
= השבת = הבן = אני א-להים
= נוה א-להים
= אנו כל בית ישראל א-להים
= 1706 = 707 = עלץ עולם

כאלהים = 666 = כל התורה = כל יום
= חזה מדברת = חזה א-להים
= א-להים חוגג = באישון א-להים
= 1665 = אם א-דני

הייתם = 1025 = 26 = הויה
= כל בית ישראל יחד

והייתם = 1031 = 32 = לב
= השוכן = השכון

ספר = 340 = שלי = חקר לב
= חוקר הייתם = יהי חוקר תם
= יהי העתיק הקדוש חוקר
= 1339 = 340 =כל פרי = הרנה ועד
= הרנה לכל = הויה חוקר
= הויה בקרבי = שדי הויה
= כל בית ישראל יחד בקרבי

והייתם כא-להים = 1697
= 698 = אם אמנו
= לב באישון א-להים
 = השוכן באישון א-להים
= שוכן באישון המדברת
= שוכן באישון כל אם
= 2696 = צו בם = צו שרה אמנו

א-להים מדברת = 1292 = 293
= א-להים א-להים = א-להים אלה האדם
= א-לה האדם מדברת
= א-להים אלה עמך = טוב ורע = אנכי רואה
= אנכי האור

עץ החיים = 1603 = 604 = דם
= דרת = תרד = עלץ משה רבנו
= עלץ רחמי גופי מדבר

מדברת = א-להים = לבי עץ החיים
= 1645 = 646 = לבי לב אם משלם
לדורות = אלה עמך = אלה האדם

גוף של = 1139 = 140
= פני = עיני = ממני
= הקהל = קהלה = מהמלכה = דולק

נביא = 63 = חנה = מחיה = מח י-ה

הנביא = 68 = כל חי = בכל הוה
= זוג אליהו = היא אליהו
= היה יהיה בהוה = המחיה
= באישון מח = 1067 = 68

הנביאה = 73 = גמל = כחמה = באישון המח
= 1072 = קרן כנסת ישראל = עלץ כנסת ישראל
= עלץ חסד = קרן חסד = חסד העתיק הקדוש
= מחכה = מגל = גואל לקבץ = לקבץ גו אל
= עולם שמחה אחד = עולם גשמי אחד

גוף שלישי = 1459 = 460 = גוף של ישי
= גוף של נער = חקר לב עמי
= ספר עמי = חקר לב אליהו הנביא
= כל פרי אליהו הנביא
= חקר לב אליהו המחיה
= הרנה ועד גם את אליהו מחיה
= משה מחיה אליהו
= אליהו מחיה משה = אנחנו משה
= משה חזק = גופי מדבר חזק
= שולט חזק = את דנה = את נדה*

*הרבנים אינם מבינים כלל את ענין הנדה. הנדה היא הדנה בענין.

הבה נחזור מהגלות הבבלית הנוראית, בה סבלנו כל כך, אל תורת משה. די סבלנו. די. נחמו נחמו עמי.