Monday, August 08, 2016

ב"ה

משה נפטר?

משה = 345 = א-ל שד-י = א-ל בקרבי
= שולט = כלו פטר = פטר נדב

נפטר = 339 = כל פטר = שלט = השלד
=  קרב הלב = הלב שב = תם לב אשה
=  קרן לב אשה = 1338 = 339
=  עלץ לב אשה = לב אשה העתיק הקדוש
=  ישי הוגה

השולט על שכלו ועל גופו אינו "נפטר" לעולם. הוא תמיד במצב של שליטה - הוא כל פטר. איך אפשר לחשוב כי א-ל שד-י נפטר?!

רנבו = 258 = חמרי = רחמי

משה רבנו = 603 = בני ישראל

אנחנו, בני ישראל, משה רבנו. דעו זאת!

הנה משה חי בהוה!

המשיח = 363 = משה חי
=  משה בהוה = פרוש נכון = 1362 = 363
=  אישון משה = אישון הספר

משה חי בהוה תמיד ומתמיד בעיני כל הלומדים את הפרושים הנכונים של תורה. אם מישהו חושב שמשה "נפטר", אם הוא אינו רואה משה חי ממש, אזי זה סימן מובהק שאותו יהודי אינו לומד תורה נכונה.