Sunday, August 07, 2016

ב"ה

העבודה הזרה בתלמוד גורמת לעולם מעוות להווצר

הרבנים אומרים שאנחנו צריכים את התלמוד כדי לדעת איך לעשות את המצות כי התורה שבכתב אינה מסבירה לנו איך לעשות אותן.

ראשית כל:
ישראל = 541 = המצות

אנחנו, ישראל, המצות בהתגלמותן. כל דבר שאנחנו עושים הוא עשית המצות.

וגם - התורה אינה באה ללמד אותנו איך לערוך טקסים מוזרים, אלא לדעת איך להשתמש גופינו כך שנעשה את המצות ברמה הכי גבוהה האפשרית.

לכן, אין שום צורך בתלמוד כדי ללמד אותנו איך לערוך טקסים סמליים, כי התורה אינה מורה לנו לעשות טקסים בכלל - אלא, להשתמש בגופינו כרצון ה'. הילכך, התלמוד הוא עבודה זרה המונעת מאתנו ללמוד להשתמש בגופינו כהלכה. התוצאות מכך הן לא רק אי-ידיעתנו איך להשתמש בגופינו, אלא אף, אנחנו משתמשים בגופינו בצורה הגורמת לעולם מעוות להווצר.

כמה דוגמות:

גב = 5 = ה

כל אות ה' היא גב

י = 10 = הגב = גבה

כל אות 'י היא הגב

גוף = 809 = גורם

אברהם = 808 = רחם

במדבר = 248 = רמ"ח = רחמ

אליה - אלית האזן

אזן = 708 = חן = הגן

הפה = 90 = פי = יודע

עין = 780 = פן = עשית

רגל = 233 = לברא = לבאר

רחל = 238 = הרגל

משה = 345 = שליה = אל שדי
=  הגו שאל = רוח מאפי

בלהה = יוכבד
 = לבי = יו + כבד

זלפה = 122 = בצל
= פה הלב = לשון פה = 1121
= 122

אשר = 501 = ראש

שרה = 505 =ראש כל בית ישראל
= 1504 = 505

ישראל = 541 = אמך = עין ימין
= 1540 = 541 =  המצות

דוד = 14 = יד

חוה = 19 = היד

מעין = 820 = כף

נבל = 82 = כל לב

דם = 604 = עץ החיים = 1603
 = דם = בל אם משלם

כלב = 52 = אליהו = ישעיהו בן אמוץ
= 2050 =  52 = כ + לב = באישון לב
= 1051 = 52

אני = 61 = משכן = 1060 = 61
=  מזדהה = לב ידיה

אנכי = 81 = טבע = לג גלוי

הארץ = 1106 = 107 = קבה

שמש = 640 = מ"ם = היהודים
=  עיניך

מן = 740 = עינים

לבנה = 87 = פז = עיר ציון
 = 87 = 1086 = כל הלב

אוצר = 297 = צואר

כ = 20 = ידו = חזה

ל = 30 = ידיו

כתפים = 1110 = 111 = אל"פ
 = פלא = ממלא = עולה

מקדש = 444 =  לב בתי

המקדש = 449 = לשון בתי
 = 1448 = 449 = מח ישעיהו

כוכב = מח = זוג לב

משיח = 358 = נחש = חשב מח

ירח = ריח

אף = 801 = הנשמות

ידים = 624 = אדם חוה

ורידים = 830 = לתת

תורה = 611 = את הרה