Sunday, August 21, 2016

ב"ה

שרה אמנו

וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם

שרה = 505 = אשר כל בית ישראל
=  1504 = 505 =  ראש כל בית ישראל
=  אשר שאר בשר = העתיק הקדוש בבשר
=  דרש העתיק הקדוש = הלכה למעשה
=  את בארץ = הולדנית

תורה = 611 = את הרה = את עצמי
=  צוי שרה = כלנו שרה

שרה אמנו = 602 = בם

גם = 603 = משה רבנו
=  שרה אמנו העתיק הקדוש
= 1602 = 603

מי שלא לומד תורה משרה אמנו אינו לומד תורה בכלל. הוא חוזר על הקשקושים של בניה הסוררים שלא כבדו אותה, מרדו בה ופעלו להשתיק את קולה.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!