Sunday, August 14, 2016

ב"ה

בית המקדש לא נחרב

בית המקדש לא נחרב ואינו נתן להחרב. כל הבכי הזה הוא עבודה זרה. בבבל היא בוכים על האליל תמוז.

בית = 412 = בתי = בקדשו

מקדש = 444 = תלדי = ילדת
 = לב בתי

בית המקדש = 861 = נוה נשמתי

בית המקדש הוא לבבות בנות ישראל. הוא יכול להשבר, אך לא להחרב.