Monday, August 01, 2016

ב"ה

כל הנביאות מתגלמות = מקדש

נביאות = 474 = דעת = חכמות

הנביאות = 479 = הדעת
= טעת = החכמות

כל = 50 = מי = היה יהיה = דמו
= אדמה = לחגוג = מאם ובת
= 1049 = 50 = ביובל = במח
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

כל הנביאות מתגלמות = 1443
= 444 = מקדש = ליתד = תלדי
= ילדת = לב בתי = בקול אשה

א-להים = 646 = מדברת = פוסקת
= לדורות = מקדש אשתך  = 1645 = 646

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505

שרה מדברת = 1151 = 152 = נקב
= כל ארץ = עין שמאל = שרה א-להים
= שרה פוסקת = רחל מתגלמת  

שרה המדברת = 1156 = 157 = נקבה
= ירושלים

בראשית = 913 = שם אחד = שם אהבה
= תקון עולם  = 1912 = זאת שרה
= אהבת שרה = מתגלמת

מתגלמות = 919 = שם חוה
= עולם צדק עולם חדש = 1918 = 919

רבקה מתגלמת = 1220 = 221 = חוזר
= תקון דוד = תקון הגו = רבקה שרה

לאה מתגלמת = 949 = לאה זאת שרה
= לאה אהבת שרה = שם גלוי
= עולם צדק גלוי = ילדה עולם צדק

רבקה מדברת = 953 = רבקה א-להים
= רבקה פוסקת = בספר תורה

לאה מדברת = 682 = א-לה מדברת
= עברית = סוד ברית
= מעשה מרכבה
= חסד האדם = חסד עמך
= עמך כנסת ישראל = 1681 = 682
= אנכי אם

רחל מדברת = 884 = רחל א-להים
= רחל פוסקת = לפענח פוסקת
= א-להים לפענח = התגלמות

התגלמות שרה = 1389 = 390
= השכינה = זכר ונקבה
= העתיק הקדוש שפט = קרן פשט
= רחל שרה מדברת = שרה רחל מדברת

התגלמות רבקה = 1191 = 192
= קבצ = קצב = צאצאי

התגלמות לאה = 920 = התגלמות א-לה
= התגלמות הא-ל = דורין = דוד אהרן

התגלמות רחל = 1122 = 123 = ענג
= כל חכמה

השבת = 707 = אשתך שרה

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג

נביאה פוסקת = 714 = דין
= נביאה מדברת = עולם הבא
= א-להים כל חי = פוסקת כל חי
= שחרור = בשבתי

נביאות מדברות = 1121 = 122
= בצל = במועד = בעמי
= אתם אליהו הנביא

הנביאות מדברות = 1126 = 127
= פוסקת לומדת = מולדת לדורות

כל הנביאות מדברות = 1176
= 177 = זעק = כירושלים
= באישון ירושלים = 2175 = 177
= כחמה בארץ = הנביאה בארץ

הנה הגאלה = 104 = צד"י = בארץ
= 1103 = 104 = דק = לעד

הנה הגאלה הגיעה = 197 = עמנואל

קול = 136 = חזקיהו = לאה המלכה
= מיכל לאה

קולות הנביאות = 1016 = 17 = טוב
= ההוא = הזה = זהה = זוג העתיק הקדוש

קולות כל הנביאות = 1066 = 67 = בינה

שְׁמַע קוֹלִי בְּיוֹם אֶקְרָא

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!