Thursday, August 18, 2016

ב"ה

ביאת המשיח היא השכנת שלום במשפחה לדורותיה

משפחה = 433 = תגל = תבל העתיק הקדוש
=1432 = 433 = סוד המשיח = נהיה המשיח
= משה  נגלה = הקדוש חי = הקדוש בהוה
= אישון הקדוש = לב ישעיהו
= שלום לב בכל בית = השלום שוכן בכל בית
= 2431 = 433 = גשמי ועד = שמחה לכל

שלום במשפחה = 1371 = 372

השלום במשפחה = 1376 = 377
= שבעה = אישוני = נוי שבט

לדורות = 646 = א-להים = אלה האדם
= אלה עמך = כל הצדיקים בעדן
= 1645 = 646 = לב אם אהבה
= לב אם המשכין שלום = 2644 = 646
= שרה אמנו בלבי = אתר לב אבי

שלום במשפחה לדורות = 2017 = 19
= א-להים שלום במשפחה
= שלום במשפחה כל הצדיקים בעדן
= 3016 = 19 = חוה = גוי
= עולם חדש = 1018 = 19
= ישב עולם

לדורותיה = 661 = אסתר = א-להים י-ה
= א-להים באהבה

שלום במשפחה לדורותיה = 2032 = 34
= לבב = בלב

עדן = 774 = המשפחה שלו
= בת שבע = שבת כנסת ישראל
= 1173 = 774 = בן כנסת ישראל
קרן המשפחה שלה = יוחנן = יד ימין
= דמיון דוד = עצם דוד = עצם יד
= השכנתי שלום בכל

כלנו הצדיקים בעדן = 1701 = 702
= בן = ברך = בת מכל דור = שבת

שלום בית = 1348 = 349 = שמט
= אשמח = שמחתם = הפרדס

שלום בכל בית = 1400 = 401 = את
= חפץ בתי = ישעיהו

שלום בכל בית אב = 1403 = 404
= קדש = בבת

השכנת שלום = 1711 = 712 = שבתי
= תשבי = עלץ אשתי = קרן אשתי

עשית = 780 = עין = יען = פן = ממשת
= לבלוב קדום = יסודן = יסוד נולדים
= יסוד מולידים = יסוד מלכים = יצרת יסוד
= יצרת לכל = מסרת יסוד = מסרת לכל
= כפרת לכל = שכנתי

עשית שלום בית = 2128 = 130 = סיני
= ממשת שלום בית = עין הפרדס
= 1129 = 130 = צהלה

עשיתי שלום בית = 2138 = 140 = עיני
= פני = הקהל = קהלה

עשית שלום בכל בית = 2180 = יעקב

השכנתי שלום בכל משפחה = 2206 = 208
= יצחק = הגר = הבאר = ראשון
= 1207 = 208 = עולם אשר

עשינו שלום במשפחה = 1807 = 808
= רחם = אברהם = ברא אדם

השלום במשפחתי = 1781 = 782
= שבת לכל = שבת ועד

משפחותינו = 900 = ץ = שם
= עולם צדק = עתק של = של מלך
= אצילות המשיח = המשיח לב שרה

השלום במשפחותינו = 1843 = 844
= מקדשת = מקדש הנשמה

עשינו שלום במשפחה לדורותיה
= 2468 = 470 = עת = בת כל חי
= יהי אור ויהי אור

ביאת המשיח = 776 = בעדן

להשכין שלום = 2001 = 3 = ג = אב

משכין שלום = 2006 = 8 = ח
= מלא שלום = 1007 = 8 = האב
= הבא = אהב = אגד

המשכין שלום = 1012 = 13 = אבי
= אהבה = אחד

המשכין שלום בבית =  2427 = 429
= משפט

לב כל משפחתי = 920 = יד אהרן

כל משפחתי לב אחד = 933 = זכרון
= כבראשית = אשר תבל = ראש לב הנשמה
= הנשמה אשר לב

משפחה בשר הויה  = 961 = ספרי תורה
= הנאה עולם צדק = נוה עולםצדק

אנחנו בשר הויה = 643 = ארץ ישראל
= 1642 = 643 = אם לבי  =לב תורה
= בלהה אם = יוכבד אם

כל משפחות ישראל = 1425 = 426
= בית דוד = א-להים אמך רחל

שלום על כל משפחות ישראל = 2461
= 463 = בית אמי = אני בת = נוה בת
= גנתי = עלץ אמהותי = 1462
= 463 = את בני = קרן אמהותי

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!