Sunday, August 07, 2016

ב"ה

משה = אנכי אשה שולטת בעצמי

מה??? !!! איך יכול להיות שמשה אשה? משה נראה כדמות זכר. משה מדבר בלשון זכר.
אין משה רק נקבה. משה גם זכר וגם נקבה. בכל זכר יש נקבה וגם ההפך. משה אינו איש אחד שהיה חי פעם. משה הוא דרגה של מודעות אלקית. אגלה, בע"ה, את הפן הנקבי של משה.

נקבה שבזכר = זכר שבנקבה = 686
= פום = פותר = מא-להים
= פוסקת משפטים = 1685 = אם פה
= אם הועד

משה עלה על ההר. מה פרוש הדבר?

משה עלה על = 550 = ספר הרה
= חבר ספר = חקר לב הרה

הר = 205 = עצמה  = ארד
= צחוק העתיק הקדוש = 1204 = 205

ההר = 210 = הרה = הגבר
= עצמי

מדובר באשה בהריון.

זכר = 227 = ברכה
= שלטון הנשים חזר = 2225
= הויה תקן = 1226 = 227
= שלטון נשים יורד
= שרה מרפאת
= מרפאת הלכה למעשה

האותיות ש' ו-ו' במילים: שולט, שולטת, שולטים שולטות ו-שלטון, כמו במילים כמו שלום, שומר, שפור והשמות שאול, שמואל... הן המילה אשה.

שלום = 936 = אשה בחיים = בחכם אשה

שמואל = 377 = שבעה = אישוני = אשה יכולה

גבר נהיה חכם כאשר הוא מוצא את חכמת האשה אשר בו.

שלטון = 1045 = 46 = אמה
= אליה = תהלים

שלטון הנשים = 2010 = 12 = ו"ו
= הוא = כל ספרי תורה
= 1011 = 12 = תורתה

שלטון נשים = 2005 = 7 = ז = גד
= או = בה = הב = תורת = 1006 = 7
= כל ספר התורה = כל התורה חקר לב
= לב דעץ = מקראות לב זכר
= לב דיני עולם צדק = שוכן עולם הצדק עד
= השוכן עולם צדק עד = אני לב בראשית
= זאת שרה משכן לב = לב משכן אהבת שרה
= אשר שרה = שרה המלכות
= נוה לב בראשית = הנאה לב בראשית
= לב אם ובת תקון כל למודי כל בני שרה
= 3004 = 7
= זאת הלכה למעשה לב הנאה
= אהבת לב משכן הלכה למעשה
= החקים העליונים לב הנאה זאת
= אצילות הנאה זאת = לב שרה הנאה זאת
= אצילות זאת אני = אני אהבת לב שרה
= הלכה למעשה אשר = ראש החקים העליונים
 = לב כל חקי דרך ארץ

המילה הוא מנוקדת גם בשורק וגם בחירק בתורה. פרוש הִוא - היא.

האות י', המשמשת אות שמוש, לפני פועל בזכר היא גם סימן נקבה:

י = 10 = גם אתה = אתה משה רבנו
= 1009 = 10 = אתה בני ישראל
= תורה אב = אם ובת

אנחנו רואים גם את הזכר וגם את הנקבה באות י'.

כמו כן עלינו לדעת כי:

המשיח = 363 = משה חי = משה בהוה
= אנכי אשה שולטת בעצמי בהוה
= 1362 = 363 = יחוד ראש וגוף חי
= יחוד ראש וגוף בהוה  = פרוש נכון

רבנו אכן חי בהוה – בכל הוה.

שיא הבריאה ותכליתה הם אשה בשליטה מֻחלטת על כל יכולתיה.
היא-היא אין סוף בגוף. ברשימה זאת רואים כי הנקבה והזכר היינו הך. ברמה זאת האדון הוא אשתו. זאת  היחידה. עבור גברים היחידה היא אחוד עם השכינה. לנשים היחידה היא להיות הויה ממש. בהמשך נראה, בע"ה, ביאור של כמה דברים בקבלה שהמקובלים לא המשיגו עד סוף כי רק אשה יכולה להבין אותם בברור.

קדושים = 1020 = 21 = אהיה = יהו
= היו = עמך שמי השמים בארץ
= 3018 = 21 = ודאי

אנכי = 81 = כסא = טבע
= קבוץ כנסת ישראל  = 2079 = 81
= כונה = הויה הכל = הויה כלה
= לב גלוי = כונה = מלוה = מולה
= אני באישון  = 1080 = 81 = נוה באישון
= משכן באישון

אשה = 306 = כפור = יוצר = הרוצה
= מוסר = פוסק הלכה = הקרן מכל דור
= 1305 = 306 = העלץ מכל דור
= על עצמו = דבר המלכה = ראה המלכה
= דבר מיכל = הכלה הופעה לכל
= הכלה הופעה ועד

האשה = 311 = איש = שיא
= ראי המלכה = ראי אנכי חוה
= אנכי חוה דברה = רזי גופה
= גופה דבורה = גופה הזהר = רזי גופה

אישון = 1017 = 18 = חי = בהוה
= עולם האשה = האשה המלאכים

שאול = 337 = שואל = אל אשה
= לקרוא

שולטת = 745 = המן = העינים
= אשה לדתה = אנכי שולטת בעולם עצמי
= אנכי עולם האור שולטת
= 1744 = 745 = שולטת בעצמי מזמן
= שולטת בעצמי ממקראות
= שרה מרפאת את כל בניה

אשה שולטת = 1051 = בכל
= כלב = באישון לב = לב באישון
= השוכן באישון = שוכן בשיא העולם
= 2050 = 52 = אליהו = ישעיהו בן אמוץ
= תקות הקהלה = אהרן עיניה
= יוצר העינים = אשה העינים

שולט ב = 347 = משה אתם  = 1346
= 347 = שמשון = תקון כל למודי

שולטת ב =747 = זמן = מקראות
= אמון = אות ספר = את שמו
= אנכי שולטת בעולם האור
= 1746 = 747

שולטת על = 845 = המלכה שולטת
= אנכי חוה שולטת = שולטת כסא הוגה
= שרש עולם חדש הויה
= שרש עולם חדש הקדושים = 2843
= 845 = הקדושים הצדיקים
= הצדיקים כל בית ישראל יחד
= 1844  = 845 = עלץ מקדשת

בעצמה = 207 = אור = אדבר
= תקון = 1206 = 207 = שקוף
= כל שכל משכילות = בהר
= סוד עלץ וצהלה = על הארץ
= הארץ המלכה = מיכל הארץ

אשה שולטת בעצמה = 1258 = 259
= אור אשה שולטת
= סוד עלץ וצהלה אשה שולטת
= 2257 = 259 = עלץ רבנו
= קרן רחמי = עלץ רחמי
= רחמי העתיק הקדוש = העתיק הקדוש חמרי

על עצמה = 305 = על הר = כפרה
= יצרה = מסרה

אשה שולטת על = 1151 = 152
= נקב = כל ארץ = עין שמאל

אשה שולטת על עצמה = 1356 = 357
= נושא = אנוש = בשנה = במחשבה

אשה שולטת על הרצון = 2152 = 154
= נקד = עיני דוד = עיני גוה
= הקהל גוה = בכל ארץ = 1153
= 154 = בעין שמאל = ארץ אליהו
= ארץ כלב = ארץ אישון לבב

אשה שולטת על רצונה = 1502 = 503
= גרש = רגש = בראש = באשר

קדוש אשה שולטת על רצונה = 1912
= 913 = שם אהבה = שם אחד
= בראשית = זאת שרה = אהבת שרה
= מתגלמת

שליטה מחלטת = 841 = שולטת בגופה
= מהנשמות = הנשמות אבותיכם
= 1840 = 841
= הנשמות כתר אבותי
= המלכה תקון התלמוד הבבלי
= אנכי הוגה תקון התלמוד הבבלי

לדה = 39 = גאלה = בלבה
= אנכי שולטת בעצמי = 1038
= 39 = טל = יהיה קבוץ = אהרן קבל
= אהרן לב המלכה = אהרן לב מיכל

אנכי בעצמי = 293 = טוב ורע
= עטר דוד = עטר הגו = עטר תגים
= 1292 = 293 = הפרח = זכרוני
= אנכי רואה = כסא עם ישראל

אנכי אשה שולטת = 1132 = 133
= יְהֹוָה = י שוא נח ה חלם ו קמץ ה
= 2131 = 133 = קבה הקדושים
= הארץ הקדושים = הארץ הויה
= ארץ א-ל = הארץ כל בית ישראל יחד

בעצמי = 212 = רואה = האור
= ברי = הרבה = עם ישראל
= 1211 = 212  =התקון

אנכי אשה שולטת בעצמי = 1344
= 345 = משה = הספר = שולט
= פרדס העתיק הקדוש = רוח מאפי
= בלב איש = בלב האשה
= חקר הלב = חקר לשון = חקר יחידה
= חקר אישון חוה = חקר אישון הוגה
= חקר חוה בהוה = מלמעלה ומלמטה
= יחוד ראש וגוף = כח ראש וגוף

אין = 711 = אשתי = העולם = אדון
= יודעים העתיקה הקדושה
= 1710 = 711 = הפוסקת הלכה
= אם כל עולם שמחה
= אם כל עולם גשמי
= א-דני א-להים = הלל א-להים
= היכל א-להים = א-להים שלטון חוה
= שלטון חוה לדורות
= שלטון עולם חדש לדורות
= א-להים שלטון עולם חדש
= 2709 = 711 = שלטון חוה פוסקת
= שנוי משה = משה נשיו

אשה שולט בשכל = 1403 = 404
= קדש = בבת = בשכל אליהו
= הוא ספר ישעיהו בן אמוץ
= חקר לב ישעיהו בן אמוץ בי
= 2402 = 404  =בארץ מכל דור
= הוא חקר לב אליהו
= חקר לב אליהו בי
= שלטון הנשים חקר לב אליהו
= הוא חקר לב ישעיהו בן אמוץ
= שלטון הנשים חקר לב ישעיהו בן אמוץ
= 4400 = 404

אשה שולטת בשכלה = 1408 = 409
= אבות = באות = את האב
= פרימעט = פרי מטע

אשה שולטת בגוף = 1862 = 863
= תומר דבורה = משה קורדברו
= משה חיך = יסוד גפן = יסוד גדעון
= המקשיבות = עיניה שבותי
= פניה שבותי

אשה שולטת על גוה = 1165 = 166
= יונק = הופעה = עיני הויה = פני הויה
= הקהל כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל יחד ממני

למוד אשה שולטת על גוה = 1245
= 246 = פוסק = פסוק = ספוק

אשה שולטת בגופה = 1147 = 148
= קמח = נצח = פסח = פסגה = המעגל
= כל הגה פה = פה נביא = פה חנה

אשה שולטת בדמיון = 814 = הגוף
= צדיקים = צוחקים = אשה שולטת בימין
= 1813 = 814 = הנשמות אחד

אשה שולטת בדמיונה = 1168 = 169 
= על אבינו = דינה המלכה
= דינה מיכל

האשה השולטת בדמיונה = 179 = עקדה

מחשבות = 756 = נו"ן = כל עולם

במחשבותיה = 773 = עגן = סובב גן
= גן לב לבו

אשה שולטת במחשבותיה = 1824 = 825
= המעין

פה = 85 = היסוד = הועד
= הלומדות בכולל שרה = 1084
= 85 = הלומדות הלכה למעשה בכולל
= הלומדות החקים העליונים בכולל
= 2083 = 85 = שלומכם בכולל
= כלול ברצון = כולל במלכותך

אשה שולטת בלב = 1085 = 86 = אפה
= כולל = כלול = הטבע
= בלב אליהו = הויה הלה הויה
= בלב הויה כל בית ישראל יחד
= הויה עולם שמחה = הויה עולם גשמי
= כל בית ישראל יחד עולם שמחה
= 2084 = 85
= הקדושים עולם גשמי
= הקדושים עולם שמחה

אשה שולטת בלבה = 1090 = 91
= צא = אליהו בלבה

אשה שולטת בלבי = 1095
= 96  = צו = צאה = בצד
= ישעיהו בן אמוץ בלבי = 2094
= 96 = בגופה = פה בגו
= קבוץ עיר ציון = תרבות עיר משכילות

בפיה = 97 = אמנו = צאו

בלע פיה = 197 = עמנואל
= פי הארץ = 1196 = 197
= יודע הארץ = פי קבה
= מנקבה = לב עין שמאל אחד
= פקד אהבה

אשה שולטת בפיה = 1148 = 149
= קדמה = עלץ נצח = קרן פה חנה
= קרן פה נביא = פה חנה העתיק הקדוש
= פה נביא העתיק הקדוש

זכרונה = 288 = פרח = רמ"ח לי
= רמ"ח גו א=ל = מחמר

בזכרונה = 290 = פרי

ספר = 340 = שלי = שלדו
= בכל זכרונה = אליהו זכרונה
= אני ברכה אליהו
= ישעיהו בן אמוץ זכרונה
= 2338 = 340 = חקר לב
= נוה ברכה ישעיהו בן אמוץ
= כל פרי = הרנה ועד = הרנה לכל
אשה שולטת בזכרונה = 1341 = 342
= השואל = אליהו בזכרונה
= ישעיהו בן אמוץ בזכרונה
= 2340 = 342

האשה השולטת בזכרונה = 1351 = 352
= בני בזכרונה = הבנה זכרונה
= אשה שולטת מכל דור = הוא שלי
= הוא חקר לב = לב ישי = לב נער