Wednesday, August 24, 2016

ב"ה

בכל הדורות הצדיקים האמתיים ידעו שהתלמוד הוא עבודה זרה. אך, הם פחדו לאמר זאת במפורש כי הם עדין היו בגלות.

הבעל שם טוב התנהג כאילו הוא היה טפש כי הוא לא רצה להתעסק עם התלמוד. לכן, החותן שלו התבייש ממנו ואף בקש ממנו להעתיק את מקום מגוריו. אשתו ידעה שהוא היה צדיק נסתר וגאון אמתי.

תראו את הרמה הנמוכה של התלמוד בעיני הרב אברהם אבולעפיה:

http://www.hebrew.grimoar.cz/abulafia/seva_netivot_ha-tora.htm

הלכך, הוא חפש את מסורת הנבואה.