Sunday, August 14, 2016

ב"ה

הסוד הגדול של המקדש –
 תקון שרשי כל משפחות ישראל

תקון = 1206 = 207 = אור = אדבר
=  סוד עלץ וצהלה

תקון שרש = 2006 = 8 = אהב
=  האב = הבא = אגד = בו
=  תורת העתיק הקדוש

תקון שרשי = 2016 = 18 = חי
=  בהוה = אישון = 1017 = אהבי
= אור לעין = תקון לעין

תקון כל שרש = 2056 = 58 = נח
=  מחי = כל השמות בספר בראשית
=  הנשמות בספר בראשית = יובלי
=  לב הויה = לב כל בית ישראל יחד
= 1057 = 58 = כל בית ישראל השוכן יחד

תקון כל שרשי = 2066 = 68 = כל חי
=  בכל הוה = כל אישון = 1067 = 68
 = אני בה = נוה בה = הנאה בא
=  כל תורת העתיקה הקדושה

תקון כל שרשי משפחות = 2900 = 902
=  בשם = צדק בעולם = בכל כ"ז אותיות
=  בע"ב האותיות = בחסד האבירים
=  אתם כנסת ישראל האבירים

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה
=  שרה לאה = אלה שרה
=  אלה הלכה למעשה
=  אלה החקים העליונים = 1540
= 541 =  אליך

תקון כל שרשי משפחות ישראל
= 3441 = 444 =  מקדש = תלדי
=  ילדת = לב בתי = בשם ישראל
 = בשם אמך = בשם שרה אלה
=  שרה בשלום = 1443 = מקדש

תקון כל שרשי כל משפחות בישראל
= 3493 = 496 =  מלכות
=  תקון לבי שרש האמת
 = האמת תקון שרשי לב = 1495 = 496
 = 2494 = 496 = כל אמת

תקון שרשי כל משפחות בישראל
= 3443 = 446 =  מות = האמת

זאת האמת אודות המקדש. עלינו, כל אחד ואחת מאתנו ללמוד, כמובן, את פרטי הפרטים של כל נשמה וכל שם במשפחותינו. אך, זהו הענין הכללי.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!