Sunday, August 14, 2016

ב"ה

הסוד הגדול של המקדש –
 תקון שרשי כל משפחות ישראל

תקון = 1206 = 207 = אור = אדבר
=  סוד עלץ וצהלה

תקון שרש = 2006 = 8 = אהב
=  האב = הבא = אגד = בו
=  תורת העתיק הקדוש

תקון שרשי = 2016 = 18 = חי
=  בהוה = אישון = 1017 = אהבי
= אור לעין = תקון לעין

תקון כל שרש = 2056 = 58 = נח
=  מחי = כל השמות בספר בראשית
=  הנשמות בספר בראשית = יובלי
=  לב הויה = לב כל בית ישראל יחד
= 1057 = 58 = כל בית ישראל השוכן יחד

תקון כל שרשי = 2066 = 68 = כל חי
=  בכל הוה = כל אישון = 1067 = 68
 = אני בה = נוה בה = הנאה בא
=  כל תורת העתיקה הקדושה

תקון כל שרשי משפחות = 2900 = 902
=  בשם = צדק בעולם = בכל כ"ז אותיות
=  בע"ב האותיות = בחסד האבירים
=  אתם כנסת ישראל האבירים

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה
=  שרה לאה = אלה שרה
=  אלה הלכה למעשה
=  אלה החקים העליונים = 1540
= 541 =  אליך

תקון כל שרשי משפחות ישראל
= 3441 = 444 =  מקדש = תלדי
=  ילדת = לב בתי = בשם ישראל
 = בשם אמך = בשם שרה אלה
=  שרה בשלום = 1443 = מקדש

תקון כל שרשי כל משפחות בישראל
= 3493 = 496 =  מלכות
=  תקון לבי שרש האמת
 = האמת תקון שרשי לב = 1495 = 496
 = 2494 = 496 = כל אמת

תקון שרשי כל משפחות בישראל
= 3443 = 446 =  מות = האמת

זאת האמת אודות המקדש. עלינו, כל אחד ואחת מאתנו ללמוד, כמובן, את פרטי הפרטים של כל נשמה וכל שם במשפחותינו. אך, זהו הענין הכללי.