Wednesday, August 10, 2016

ב"ה

לימודי הלמוד הם סכנות נפשות

התלמוד מטריף את השכל ומטמטם את הלב של כל לומדיו. יש משוגעים ומטומטמים יותר. יש משוגעים ומטומטמים פחות. אבל כל הרבנים והתלמידים שלהם נגועים במידה מסוימת. זאת התוצאה של התעסקות בעבודה זרה. חד וחלק ואין מנוס מאמת זאת.