Friday, August 12, 2016

ב"ה

גוף אשה הוא הישיבה העליונה של האמהות הצדקות

הגן = 708 = חן = אזן = בעולם
=  בעלום = בדברך = שבות
=  שבתו

שמע = 410 = קדוש

שומעת = 816 = עליון = דברים
=  עין אלה = עין לאה = פן אלה
=  פן לאה = לבי עדן = בת שבע לבי
 = בלהה בת שבע = יוכבד בת שבע
=  האשה שרה = עלום יעל = גופה דבורה שרה
 = רזי גופיך = זכר גופך = כאור גופך

הגוף = 814 = צדיקים = צוחקים
=  האדם צוחק = צוחק עמך

אישון = 1017 = חי =  בהוה
=  גופה עלום דבורה = רזי נשמתי

הישיבה העליונה = 508 = חך

עדן = 774 = בת שבע
 = שבת כנסת ישראל = 1773 = 774

הגוף הוא עדן = 1600 = אם
 = הגוף הוא בת שבע

גוף אשה הוא הישיבה העליונה של האמהות הצדקות.

קולות הצדקות = 1147 = 148 = נצח
=  פה נביא

שבת שלום ומבורך