Saturday, August 27, 2016

ב"ה

הנביאים  - עבור הנשמה

הנביאים = 678 = עבור* הנשמה
= עבור כל שכל = עבור כל ספרי
= עבור כל עפר
= דבר הנשמה כנסת ישראל
= 1677 = 678 = אם החסד
= מועצת כנסת ישראל
= עצמות כנסת ישראל
= מצעות כנסת ישראל
= ראה הנשמה כנסת ישראל
= מועצת חסד = מועצת כנסת ישראל

*עבור – עֲבוּר וגם עִבּוּר

ישראל = 541 = אמך = אליך
= אהל שרה  = שרה לאה = שרה א-לה
= אלה החקים העליונים = 1540 = 541
= אלה הלכה למעשה = המצות

גופי = 99 = תורה שבעל פה
= אנכי חי = פה דוד = פה יד

גופי תורה שבעל פה = 1197 = 198
= צחק = יודע חק

דברי הנביאים הם-הם תורה שבעל פה. המפנים את דברי הנביאים יודע איך לנהוג בחכמה העליונה בכל מצב.

תורה שבעל פה אינה התלמוד. התלמוד גם אינו משנה תורה כי התורה אינה אוסף של טקסים מוזרים. היא לימודי שימוש בגוף בקדושה והתהלכות לפני ה' בתמימות.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!