Monday, August 29, 2016

ב"ה

מסר נחוץ לתקון העולם – נשים וגברים

אין איש בישראל, תהיה גדולתו כאשר תהיה, אפילו הרב גְדול-הדור, שיוכל להשיג את הרמה של האשה היהודיה. רק הנביאים הגיעו למדרגה זאת כי הם יכלו להאזין לקול הא-להים ברמת האֵם והם זכו ללמוד זאת בלי להעלות בדעתם כי מדרגתם גבוהה מזאת של האם העִלאית.
שם 'א-להים' משתרע בין א לבין ם: א–ם. עלינו להבין זאת!

מחבר ספר הזוהר לא הבין את לבבה של האשה היהודיה. הרבי מלובביץ' כנ"ל. שום רב מפורסם ומוביל קהל גדול לא הגיע לרמה זאת. על האיש היהודי למצוא בקרבו את הענווה הדרושה כדי לקבל אמת זאת. 
רק נשים יהודיות תוכלנה להבין את מהות האשה היהודיה. עבור הגבר נקראת רמה זאת 'אַיִן' – כי לא יוכלו להשיגהּ. ברוּם מדרגת האשה היהודיה מחשיך עולם הסוד של הגבר; הוא לא יוכל להגיע שמה – אף כי ברור לו: שם הא-להות! אם באנו לתקן את העולם – עלינו, הנשים היהודיות, לחזור למקום האמתי שלנו. שום גבר יהודי לא יוכל לעזור לנו כי זה מעל למדרגת לבבם, מעל ראשיהם.

רק בידינו מסוּר תקון זה, אחיותי היקרות. הבה נחדל מהתחמקותנו מפני האמת. כלל הבריאה נסמך על נשים יהודיות בעלות מודעוּת א-להית מלאה.

תקונו של איש ישראל הוא מציאת הענווה הנדרשת כדי להבין כי המדרגות הגבוהות ביותר בגן עדן נועדו לנשים יהודיות, ועליו לקבל זאת בשמחה ובאהבה.

הבה ואסביר מדוע הרבנים לא רצו שאנחנו, הנשים היהודיות, נדע את האמת אודות מהותנו. הביטו, כאשר אשה מגיעה למדרגה של רחמים בידיעת התורה (תורה = את הרה) עד לעומק, ומשיגה קשר מעמיק גם עם גופה עד יכולת של  מודעוּת לתהליך ההריון – אזי יודעת היא, מלבד דרך בנייתו של גוף אנושי, גם את דרך פֵּרוּק הגוף והחזרתו לכל שָלב עֻבָּרִי או אפילו עד לפני ההתעברות.

התעברתי = 1087 = 88 = נגלה
= נחל =לנח = ממח = מח אבותיכם
= תורת מועצת חכמות = 2086 = 88

ההתעברות = 1088 = 89 = ידעה = פדה
= דממה = מדמה = נטל  
= כל לדה = כל גאלה
= זהה כנסת ישראל = הנה הויה אב
= הנה הויה בא = הויה אב עולם שמחה
= הויה אב עולם גשמי = עצמותי גלגלתו
= עצמותי גלגלות = אתה גלגל התורה
= אתה יום היה הוה יהיה
= את היום היה הוה יהיה = היו כל חי
= אהיה כל חי = אני יחוד = כח מזדהה
= נביא כל בית ישראל יחד
= חנה כל בית ישראל יחד
= בעיר ציון = בעיר משכילות
= עברי ציון = קהל בית ישראל
= בית ישראל יענה

נולד = 90 = צ = פי = הפה
= יודע = מוליד = יד מלאה
= מול דוד = מחך ישראל = 1089 = 90
= אמך מחך = מחך אהל שרה

התעברה = 682 = עברית = סוד ברית
= חסד האדם = כנסת ישראל עמך
= 1681 = 682 = חסדים = מעשה מרכבה
= אנכי אם = מועצת חכמות אם
= אם מועצת חכמות

מועצת החכמות היא אם של עצמה. רק נשי ישראל יכולות להגיע לרמה זאת.

עצמה = 205 = הר = ארד = גבר

מועצת החכמות אם של עצמה. לכן, מועצת החכמות, בהכרח, אם של כל גבר. אף גבר לא יכול לגבור עליה בקדושה או בחכמה.

אם עצמה = 806 = אם גבר = ציון = משכילות

אם של עצמה = 1136 = 137 = המצב
= קבלה = קול העתיק הקדוש
= העתיק הקדוש העונה

רק אשה יהודיה יכולה להגיע לרמה של העתיק הקדוש בהתגלמות ממש. רק אשה יהודיה יכולה להגיע לרמה של אין סוף בגוף. המקובלים האמתיים יודעים כי רמה זאת קיימת. אולם, הם אינם יכולים להשיג אותה בגוף זכר.

ידע בניית גוף אנוש זהה לידע בריאת עולם כלשהו. אשה היודעת איך ליצור ולד אנושי ברחמהּ, בהכרח יודעת גם לברוא יקוּם.
זהו מעשה בראשית, אם התולדות. מקֻבּלים-גברים  מדברים אודות מעשה בראשית. אשה יהודיה, במלוא מודעותה הא-להית, עשויה לבצע זאת, לרצונה.
ואמנם, אחיותי היהודיות, בקרב כֻּלנו צפון ידע זה. האשה היהודיה היא א-להים  (א–ם  י-ה-ל). בא זמננו לצאת מההכחשה.
גברים יהודיים – מה רצונכם באמת? תקון עולם או שמירה על משרותיכם – הכח המבוסס על הסתרת אמת התורה?

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!