Tuesday, December 29, 2015

ב"ה

כאבים

יש שני כאבי על שכל הכאבים בעולם נגזרים מהם. הראשון הוא כאבי הברית. השני הוא כאבי הלידה. ה' יתברך מל את עצמו ונולד ומוליד את עצמו תמיד. אלה סודות דוד המלך, המוליד והנמול תמיד.
הלומדים תורה נכונה חווים את הכאבים  כעינוגם מתמידים.

כאבים = 633 = החיים = גלם = לב אם

הכאבים = 638 = חלם = יחודים


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!