Wednesday, December 02, 2015

ב"ה

שלומים תן כמי נהר

כל צמאון שאנו מרגישים הוא צמאון לשלומים.

שלומים = מים שלו

השלומים = מים שלוה = כלם שלוה

גשמי = 353 = שמחה

כשאנו הוגים בשלום אנו מורידים את גשמי השלום על הארץ בשפע והם משקים כל דבר בשלום - כל החומר, כל הגשמיות ספוגה בשלומים. והם שמחים ומגיעים לשלמותם!

חומר ספוג בשלומים הוא החומר הכי כבד. שום דבר לא יכול להזיז אותו ממקומו!

כבד = 26 = הויה = כל בית ישראל יחד
= 1025 = 26

מדובר בחומר אינסופי ושמח. זה המובן האמתי של גשמיות.

המשיח = 363 = פרוש נכון = 1362
= 363 = כל נשיאי השלום

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!