Saturday, December 05, 2015

ב"ה

משמעות מציאת חותם המלך חזקיהו

המלך חזקיהו אחד המלכים הכי חשובים בתולדות עם ישראל. הבה בע"ה נבין את המסר הטמון במציאה הנפלאה והנסית בהר הבית קרוב לחג חנכה.
בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה לערך האות הסופית. 

מציאת = מצאתי = 541 = המצות = ישראל
= אמך = 1540 = 541 = אליך = הולך = חג לך
= גח לך = להעלות = כנסת העתיקה הקדושה

מלך = 570 = לי לך = עתק* = בנך חי = בנך בהוה
= הנה נולדתי אם ובת = אדנ-י שרה = אדני השר

מלך צדיק הוא העתק מושלם של תקון התקונים – ספר החיים.

מלך תם = 1570 = 571 = מלאך = יהודה ישראל
= אשר סובב = סוד אשר = נהיה אשר

חו = 14 = יד = דוד = תגים = 1013
= צאצאי הטמנים בגופי =אוהב = ואהב
= אגוד = את הרה בת = בת תורה
= החתם = חתם בבשרך = 2012 = אתם הוא
= הקבוץ = שם סוף פסוק = סוף פסוק כל כ"ז אותיות

תם = 1000 = 1 = א = קרן = עלץ = על שם
= שם המלכה = שם מיכל = העתיק הקדוש
= המלכה עולם צדק

חתם  = 1008 = 8 = ט = אח = חשן
= תאום תם = 2007 = 9 = העתיק הקדוש האב
= העתיק הקדוש אהב = העתיק הקדוש אגד
= קבוץ


חותם = 1014 = 15 = דוד תם = באהבה
= עלץ דוד = קרן דוד = יד העתיק הקדוש
= אהבת רות = אהבת האם = זאת האם
= זאת רות 

חותם על = חתום על = 1114 = 115
= חותם המלכה = חותם מיכל = דוד יצא
= אנחנו = עליה = עמה = חזק* =הנה אליהו בא

זה החזק בשם חזקיהו


י-הו = 21 = אהיה  = הזוג = ההוה
= שלום בל לב = 1020 = 21
= שם אלה בכל לב = לב אליהו שם הא-ל

חזקיהו = 136 = קול = קהל תם
= קהל העתיק הקדוש = 1135 = 136

חותם מלך = 1584 = 585 = פרשה
= השפר = שפרה = עתק חתום

הר הבית = בתי הרה = 622 = בריתי
= ברית אם ובת  = כתר הרצון = 1621 = 622
= אהיה אם = אם י-הו

פלא = 111 = אל"פ = ממלא = עולה
= אנכי יהודה = כסא יהודה

משלם* = עץ = עיר הכנים

*המילה "מושלם" מנקדת בקבוץ, ולא בשורק וכתובה כך: משלם

יועץ = 986 = מתפללות = כל שלום = חותם תם משלם
2984 = 986 = יהודה חותם שם אלי = 1985 = 986
= פה אתך

וזה מה שמצאנו = חותם תם מֻשלם.

בקיצור, אחי ואחיותי היקרים מכל, קבלנו אשור חתום על-יד המלך חזקיהו (=ביד חזקה) כי בא מועד גאלתנו.

וזה סוד הסודות בענין משיח צדקנו:

אליהו = 52 = שם אלה חתום על = הויה הויה
= כל בית ישראל יחד יהוה =1051 = 52 = כלב
= לב החותם

המשיח = 363 = פרוש נכון = 1362 = 363
 = כל נשיאי השלום = חותם שם האל אתי
= 2361 = חותם שלום אתי = אלישע חותם שם האל
= אני שב = אנו כל בית ישראל שב

המשיח הוא אגוד [= יד = דוד] כל החתומים על ברית השלום.

אגוד כל החתומים על ברית = 1845
= 846 = תולדות = מציון
= דוד כל החתומים על ברית
= יד כל החתומים על ברית

אגוד כל החתומים על ברית שלום = 2781
= דוד כל החתומים על ברית שלום
= יד כל החתומים על ברית שלום
= 783 = אנכי בן = אנכי שבת = גפן = גדעון
= תולדות שלום = תולדות שם הא-ל
= זמן ה-אל = מקראות הא-ל

התורה היא חתימותיהם של כל השמות של בני ברית השלום.

שבת שלום ומברוך לכל בני בריתנו הקדושה מכל!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!