Thursday, December 10, 2015

ב"ה

המלך חזקיהו

המלך = 575 = סוד שרה = נהיה שרה
= סוד תקון כל חמר = 1574 = 575
= אשר מלכות יהודה וישראל
= ראש מלכות יהודה וישראל
= המלכות מלכות יהודה וישראל

חזקיהו = 136 = קול
= חוה ברית שלום כל המלכויות
= 2134 = 136
= הוגה ברית שלום כל המלכויות
= עולם חדש ברית שלום כל המלכויות
= 3133 = 136

המלך חזקיהו = 711 = אין = העולם  = אשתי
= העלום =  הון  = אדון

יש מאין = 1061 = 62 = בני = אני העתיק הקדוש
אנו כל בית ישראל העתיק הקדוש = 2060 = 62
= הבנה = שמי המלך חזקיהו

מלכות המלך = 1071 = 72 = חסד
=גלגול = כנסת ישראל = ויכלו

מלכות המלך חזקיהו = 1207 = 208
= אשר עולם = מלכות העולם
= מלכות אשתי = ראשון

רחל = 238 = יהודה מלכות המלך חזקיהו
= 1237 = 238 = גם אתה חזרת לכסא המלכות
= 2236 = 238 =  ויהי אור = ויהי תקון

אנחנו, כל בית ישראל, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא! די לגלות! די!
ש

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!