Thursday, December 10, 2015

ב"ה

חג חנכה  - זמן שיבת המלכות

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך האות הסופית.

המלכה = 100 = על = מולידי = דוד מולי

כסא = 81 = פ"א = אנכי

לכסא = 111 = אל"פ = אנכי יהודה
= כסא יהודה = עולה

המלכות =501 = מלכותה = אשר = ראש
= מלכות בבשרך = 1500 = 501
= גם את מלכות = ישעיהו מלכות משה רבנו
= את מלכות משה רבנו

ישראל = 541 = להעלות = ראשי יהודה

חנכה = 83 = בכסא = אתם אנכי
= 1082 = 83 = אתם כסא  = אנכי הרצון
= גלמי = יהי בנו = מלכותך כולל
= המלכה חנה שבה לכסא המלכות

גם = 603 = משה רבנו

את = 401 = ישעיהו = ממוש באהבה

שבה = 307 = רבקה = הבקר = קרבה

גם את = 1004 = 5 = ה = בבשרך
= ממוש משה רבנו באהבה

גם אתה = 1009 = 10 = י = אם ובת

גם את חזרת = 1619 = 620 = כתר
= עלץ גוים = קרן גוים = חוה אם
= אם עולם חדש

גם אתה חזרת = 1624 = 625 = הכתר
= עלץ הגוים = עלץ חוה אדם
= קרן חוה אם כל בית ישראל
=2623  = 625 = החי בם

גם את שבת = 1706 = 707 = השבת
= זן = בן בבשרך = עלץ עולם = און

גם אתה שבת = 1711 = בין
= שבתי = תשבי = עלץ אשתי
= קרן אשתי = עלץ העולם
= תשיב = שיבת

שיבת מלכות = 1208 = 209 = הדר

שיבת המלכות = 1213 = 214 = ירד
= טהר = אשר תשבי = אשרי שבת
= אשרי בת מכל דור = בראשית מכל דור

גם את חזרת לכסא המלכות = 2231 = 233
= רגל = לברא = תקן לב = 1232 = 233

גם אתה חזרת לכסא המלכות = 2236 = 238
= רחל = לפענח = יהודה אשר עולם
= יהודה  מלכות העולם
= יהודה מלכות אשתי = 1237 = 238

מלכות יהודה וישראל = 1073 = 74  = למ"ד
= עד = דע = גלמתם = מתגלם = קרן חכמה
= עלץ חכמה

יחוד מלכות יהודה וישראל = 1101 = 102
= ארץ

חג חנכה = 94 = צד = כסא אבי
= אנכי אבי = כסא אהבה = אנכי אהבה
= אנכי אחד
= המלכה חנה העתיקה הקדושה שבה לכסא המלכות
= 2092 = כנסת ישראל יחד = 1093 = 94


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!