Sunday, December 13, 2015

ב"ה

סוד הקשר בין העקדה והדלקת נרות

אברהם = 808 = רחם = ברא אדם

בעברית נכונה, המילה 'לידה' מנוקדת בצירה חסר וכתובה כך: לדה. כך הצירים יהיו פחותים).
כמו כן, המילה 'גאולה' מנוקדת הקבוץ ולא בשורק. לכן, היא כתובה: גאלה.

לדה = 39 = גאלה = גלו = לבוא

המילה הדלקה היא קיצור של המלים לדה ו-קלה

קלה = 135 = קהל = הצהלה

עקדה = 179 = הלדה קלה = הגאלה קלה
= הלדה הצהלה = הגאלה הצהלה
= לדה הקהל = גאלה הקהל

העקדה = 184 = פקד = הלדה הקלה
= הקהל הלדה = הגאלה הקלה = הקהל הגאלה
= ילד הצהלה = ילד הקהל = לבבי יצהל

כידוע, מרגישים כאבים הרבה פחות אם אנו יכולים לצחוק בזמן הכאבים.

יצחק לדה קלה = צחקי גאלה קלה

סוד העקדה = 254 = נדר = כל דר
= נר כל בית ישראל = 1253 = 254

סוד העקדה הוא הקלת הלדה של כל דור ע"י צחוק וצהלה. אין להבין את התורה נכונה בעצב ורצינות יתרה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!