Monday, December 14, 2015

ב"ה


המשיח היום


המשיח = 363 = פרוש נכון = 1362 = 363
=  כל נשיאי השלום = אחוד כל מלכי צדק
 = עיר דוד אבינו = דוד אחד עיר להויה


זאת כל האמת אודות המשיח.


הם פה


הם = אדם = 605 = אם כל בית ישראל
= 1604 = 605 = המלכות בארץ
=  המלכות לעד = אשר לעד = אשר בארץ
= עץ החיים העתיק הקדוש
= 2603 = 605 =  עץ העתיק הקדוש לב אם


פה = 85 = הועד = בבשרך ועד
= 1084 = 85 =  הכלל
= יהי עולם שמחה = יהי עולם גשמי


הם פה = 690 = פה אם כל בית ישראל
= 1689 = 690 = אם פטר = רעיתי
=  הכהנים = יהי המלכות לעד עולם שמחה
=  יהי המלכות בארץ עולם גשמי
= 2688 = 690
 = יהיה אשר בארץ עולם שמחה
=  יהי אשר לעד עולם גשמי


היום = 621 = ראיתי
=  כתר העתיק הקדוש = 1620 = 621
= חוה אם העתיק הקדוש = אחוד בם


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!