Thursday, December 03, 2015

ב"ה

מלך

אין שום ספק כי התגלית הפתאומית, הנפלאה והמשמחת עד מאד של חותם המלך חזקיהו היא סימן כי המלך חזקיהו חתם על העובדה כי המלכות מתחדשת בישראל והיא תהיה מלכות הצדק, מלכות האמת מלכות השמחה והיא תהיה חזקה ברוח הנביאים ומקובלת על הנביאים.
בעקבות המציאה המאלפת, עלינו להבין מיהו מלך כי אין מלך בישראל כמלכי האומות וכל המובנים הגסים והפוליטיים של המונח מלך אינם שייכים כלל וכלל למלך בישראל. בע"ה, הבה נבין מיהו מלך עברי כדי שנבין מה בא עלינו לטובה.

מלך = 570 = לי לך* = עתק**
= בנך חי*** = בנך בהוה = אליהו חיך
= מכנסת = ויחי כנסת = הויה אב ישראל
= הויה אב אמך = כל בית ישראל יחד אב ישראל
= 1569 = 570 = כל בית ישראל יחד אב אמך
= אשר אבינו= אשר דינה
= דוד ישמור = דוד שומרי = שער = עשר = רשע
= היכל שרה = היכל השר = אדנ-י שרה =אדנ-י השר
= נהיה ולדנית = סוד נולדתי = יודע סוד קדוש
= יודע סוד שמי השמים בארץ = 2568 = 570
= בשר כל חי = בשר כל בהוה

*וַתֹּאמֶר, אֶל-אֵלִיָּהוּ, מַה-לִּי וָלָךְ, אִישׁ הָאֱלֹהִים – מלכים א י:ז : יח

**מלך הוא עתק תקון התקונים של ספר החיים שבשמים.

*** וַיֹּאמֶר, אֵלִיָּהוּ, רְאִי, חַי בְּנֵךְ – מלכים א' י"ז : כ"ג

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!