Thursday, December 10, 2015ב"ה

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד = 1025  = 26

אנחנו, כל בית ישראל יחד, הויה. יהוה שמנו האמתי.
כל עוד אנו בורחים מעובדה זאת נסבול.

אנחנו, כל בית ישראל, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא! די לגלות! די!Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!