Friday, December 11, 2015

ב"ה


למה ומדוע אני מתעקשת שהיהודים יודו כי שמנו האמתי הוא יהוה ואין עוד מלבדנו?


אתם רואים את השם המפורש כתוב בשם היהודים?


אני מתעקשת שהיהודים יודו כי שמנו האמתי הוא יהוה כי רק אז נדע כי אנו הכל יכול ונפסיק לקטר בחוסר אונים דמיוני על הסבל ואי-הצדק ונפסיק לחכות למישהו להציל אותנו מזה ונמגר את הרוע ונביא את עדן השמחה!


אחרי שנאמר לכם זאת, אם תתעקשו להכחיש את האמת, אין מנוס מהמסקנה כי המכחישים מעונינים שהסבל, והעוני, והסחר בילדים והמלחמות והחולירע וכל הרע ימשיכו והרי אינכם כבר בני בריתנו. מחקתם את בריתכם. כאן דרכינו נפרדות כי עמכם ובלעדיכם אנו מביאים את הגאולה למען כל הבריאה.


שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!