Wednesday, December 09, 2015

ב"ה


שיעור מס' אחד בתקון עולם


הגיד לך אדם, מה-טוב; ומה-יהוה דורש ממך, כי אם-עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת, עם-אלוהיך - מיכה הנביא ו:ח


תקון עולם = 1912 = 913 = בראשית = שם אהבה = שם אחד
= אשרי בת = תקוה של כנסת ישראל


ישראל = 541 = אמך = המצות


אנחנו, ישראל, המצות בעולם העשיה ממש ולכל דבר. אנחנו לא אמורים לערוך טכסים מוזרים לצד מהלך החיים. אנו אמורים לחיות אורח חיים קדוש, דהיינו: לעושת צדק ומשפט ואמת ולהביע אהבה ולגרום שמחה בכל מעשינו. עלינו להדר את עשית המצות בקדושה. זאת ההלכה.


קדוש = 410 = דרור = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = בת האב = אב הבת


אורח חיים קדוש ובניית חברה קדושה הם-הם בניית המקדש.


מקדש = 444 = לב בתי = תלדי = ילדת = לדתי

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!