Wednesday, December 09, 2015

ב"ה

קבלת עול מלכות שמים

קבלת עול מלכות שמים היא להודות ולקבל עובדה זאת:

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26
= הקדושים = עמך הקדוש

ישראל = 541 = המצות

אנחנו, ישראל, המצות בעולם העשיה!

לעשות המצות = 1347 = 348 = ציון ישראל
= ישראל לב עדן = ישראל לב בת שבע

עלינו להפסיק לברוח משמנו האמתי - יהוה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!