Sunday, December 27, 2015

ב"ה

בנימין ושרה נתניהו הם גלגולים של אחאב ואיזבל

בנימין ושרה נתניהו הם גלגולים של אחאב, איזבל ועתליהו - ממש, לא כאילו. הם היו משפחת הורדוס בתקופת הבית השני.

אחאב = 12 = י"ב = בי = הוא

הוא אחאב = 24 = ביבי

איזבל = 50 = נ

נתניהו = 521 = עתליה

אנחנו יודעים כי בסוף ימיו, אחאב הצטער מאד אחרי שהוא שמע את דברי ה' יתברך וחזר בתשובה. אולם, הוא לא מת לגמרי טהור והיה צריך להתגלגל וסיים את התקון.

הוא התגלגל כהורדוס. גם אז הוא לא תקן את עצמו ואף התפתה שוב לאלימות ורדיפת בצע. אבל אז, בתקופת הבית השני, הוא נסה לרפא את נשמתו וחשב שהוא יביא פאר על ירושלים אם הוא יבנה בנינים מפוארים.

הורדוס = 281 = אפר = פאר = רפא

 איזבל ובתה עתליהו לא זכו לשום תקון.

הפעם גם איזבל ועתליה (בהתגלמות של שרה נתניהו) תחזורנה בתשובה. כך למדתי ביום שבת.

בנימין = 812 = ימין אליהו = עצם אליהו

הפעם, בגלגול זה, בנימין נתניהו יגיע לתקון שאליהו הנביא רצה בשביל אחאב ואיזבל.

הפעם הסיפור נגמר בשמחה.

לכל יהודי יש זכות אבות. אם קשה לרחם על רשע, אז עלינו לחשוב על אבותיהם ואמהותיהם הבוכים עליהם.

דוד המלך = 589 = גופך = אוהב הרשע

גם את הרשעים יש לאהוב ולהתפלל לתקונם.

שמחתי מאד ללמוד את הענינים הנ"ל.