Thursday, December 31, 2015

ב"ה

אתחול הבריאה

אם נשמור שמיטת חובות כדת משה, ה' יתברך יאתחל את הבריאה כי הפרושים הקשים של ערלי השפתים יתבטלו. זאת הסיבה שאנו מצווים לשמור שמיטת חובות - היא שומטת את פרושי הכתב הלא נכונים ומחזירה את הכתב למצב בראשית.

חובות = 422 = כתב

שמיטת חובות גורם לשמיטת פרושים לא נכונים. זה לא מאוחר! אפשר לעשות מצוות חיונית זאת בכל עת.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!