Saturday, December 12, 2015

ב"ה


שלטון


חדוש הממלכות = 859 = נטף = כל גוף = חדוש ישראל


שבט = 311 = שוה = שיא = איש = האשה = בשדה


יהודה = 30 = ל = ידיו = בכח
= ביחוד = בחיי = דוד הוה = זוג יד
= הויה כל בית ישראל = 1029 = 30


כל אות ל היא השם יהודה.


לוי = 46 = אמה = תהלים = 1045 = 46
= כל בית ישראל זוג הויה = שלטון


ישראל = 541 = ראשי יהודה = הממלכות
= להעלות


שולט = 345 = משה


השולט = 350 = שמי = עפר = שכל


עצמי = 210 = עמי יודע = עמי נולד = מוליד עמי
= עמי מול דוד = אליהו הנביא הוה עד


את עצמי = 611 = תורה = את הרה


אחוד כל הממלכות = 610 = חוה כל ישראל = האדם
= עמך


ש = 300 = כפר = יצר = מכל דור = בצבור


פירוק ממלכות ישראל ויהודה לא היה מקרה היסטורי חד פעמי, אלא מדובר בפיזיר כחותינו ויכולותינו כי חטאנו ובכך ויתרנו על המלכות ופרקנו את עול השמים. כל איש או אשה בישראל השולט/ת על עצמו או על עצמה מיחד/ת כל איש בכל שבט מכל דור ומחדש את הממלכות.


אין כל טעם לקטר אודות אי-הצדק או לעתור לממשלת זדון לעזרה. עלינו לחזור אל עצמנו.


המבין יבין


חג אורים שמח ושבוע טוב לכל עם ישראל!


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!