Tuesday, December 15, 2015

ב"ה

סוד ויסוד מלכות דוד  = רזי המקדש

אם תוכל לאהוב בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, הרי מלכות דוד, הקיימת תמיד ולנצחים, כבר בידיך.

דוד = 14 = אוהב = יד

מלך = 570 = רשע

דוד המלך = 589 = גופך = אוהב הרשע

הויה = 26 = הוא דוד = הוא אוהב = בידי

האדם המסוגל לאהוב את כל האנושות, כל גוי וכל עם, כולל הרשעים בתוכם; האדם המסוגל לאהוב את כל החיות, את כל הצמחים ואף את הדומם, הוא דוד המלך. זה אדם אשר איחד את לבבו ורצונו ללב ורצון הויה. בכח אהבתו הוא יכול לשנות את טבעם של הרשעים ולהחזיר אותם לדמותם במחשבת בראשית – וזאת החזרה בתשובה האמתית.

בכח אהבתו = 444 = מקדש

סוד ויסוד מלכות דוד = 666 = סום
= כל התורה = כל דורות = כל יום
= רזי המקדש

וזאת התורה כולה.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!