Sunday, December 27, 2015

ב"ה

עלינו להיות בהוה נצחי שהוא העתיד. 
ההוה העתיד כולל את העבר מתוקן.

עבר = 272 = חסד וצדק = אם עם
= 1271 = 272

בעבר = 274 = ערד = עדר = מרדכי
= כל הצדיקים מכל דור בארץ = 2272 = 274

העבר = 277 = עזר = זרע = רז סוד = נהיה אור
= כל זכר = כל ברכה = היה יהיה זכר
= כל הרכב = יהי המאור  = ברא עד

הוה = 16 = י"ו = זוג =היא = גבוה = אדוה
= העתיקה הקדושה בבשרך = 2014 = 16
= אתם דוד = דוד אתם = דוד הרצון
= מלכותך חוה = 1015 = 16

בהוה = 18 = חי = אתם זוג = 1017 = 18  
= זהה העתיק הקדוש = אתם היא = אביה
= האהבה

ההוה = 21 = אהיה = היו = היה קץ
= 1020 = 21 = חוגג עלץ = העתיק הקדוש חוגג
= חזה העתיק הקדוש = חזה קץ = שם עמי
= שם אליהו הנביא = שם מועד = שם עומד
= שם עמדו

עתיד = 484 = דעתי = עדתי = דרור עד
= למדתי = רואה עבר = תקון העבר
= חולל קדשו =  קדשו מתגלם

ההוה העתיד = 510 = רי"ש = ישר = ירש = שיר
 = שרי =  מלכות דוד

הוה נצחי = 174 = עקד = נהיה בארץ
= 1173  = 174 = נהיה לעד = נהיה למתגלם

ההוה נצחי = 179 = עקדה = אהיה נצחי
= אהיה הקהל בהוה

ההוה הנצחי = 184 = פקד = בארץ ועד
= 1183 = 184 = מדליק

שלום = 936 = שם הא-ל = חוזר בתשובה = חזרו בתשובה

יתברא = 613 = בראתי = ברית העתיק הקדוש
= 1612 = 613

נחזור = 271 = חזרנו = ירמיהו = ארע = לאמר
= אמר יהיה = יהודה אמר

תלדי = ילדת = 444 = מקדש

אנצח = 149 = נצחתם = 1148 = 149 = קדמה

עומד = 120 = מועד = ועמד = עמדו
 = עמי = אליהו הנביא = לב דוד מתגלם
= 1119 = 120 =  לב אוהב מתגלם

וגם עלינו לדעת כי:

המלך = 575 = העתק = כל המלכים הצדיקים
= 1574 = 575 = אשר מתגלם

דוד המלך = 589 = גופך = אגוד כל המלכים הצדיקים

צדיק = 204 = צחוק = נצחנו
=  בית המקדש כבר עומד = 1203 = 204

כבר = 222 = כבר = ברכ = אל"פ אל"פ 
= עולה עולה = רזיה = הזהר בבשרך
= גם את הזהר = 1221 = 222
= אנכי יהודה אנכי יהודה
= היינו יהודה היינו יהודה
= כסא יהודה כסא יהודה
= אנחנו פה מולדת ישראל

כבר נצחנו = 426 = בית דוד = רזי הצדיק
= רזי הצחוק

בית דוד עומד = 546 = שמור = שומר = רשמו
= עמי בית דוד = יודע את הכל = את הקהלה

כל האדם כבר חזרו בתשובה = 1818 = 819
=  כל עמך כבר חזרו בתשובה = הצדיקים

המשיח = 363 = כל נשיאי השלום = 1362 = 363
פרוש נכון