Wednesday, December 02, 2015

ב"ה

ויאמר הויה אל משה לאמר

וידבר אלהים, אל-משה; ויאמר אליו


בראשית דרכנו, כלנו קוראים את המילים האלה ועוברים עליהן בקלות ובמהירות כי אנו חושבים כי הם מין מבוא לעיקר הדברים. עצם העובדה שדברים אלה חוזרים על עצמם פעמים רבות היא בעינינו סיבה לחשוב: 'נו! ראיתי את זה כבר! הלאה! לענין!'  אולם, הם עיקר האמירות. כדי להבין את האמירות הבאות אחרי מילים אלה נכונה, עלינו להבין את המילים האלה. רק אז נראה את המצוות בעיניים בהירות ובלב טהור.

הבה, בע"ה נראה את פנימיות הדברים.
בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך האות הסופית.

ויאמר = 257 = נאור = כל אור = כל תקון
= 1256 = 257 = תקון אדמה = זמרי
= הזמרה = הוא מהר = דברי אלי
= כל נודרי שלום = ישי שלום
=כל נודרי שם אלה = חזרתם אלי

הויה = 26 = זוגי = כל בית ישראל יחד
= 1025 = 26 = עמך הקדוש = האדם הקדוש
= אב ואם הקדוש =
= בבשרך אם ואב שמי השמים בארץ
= 4022 = 26
= גם את אב ואם שמי השמים בארץ
= משה רבנו ישעיהו אב ואם שמי שמים בארץ
= את משה רבנו אם ואב שמי השמים בארץ

אל = 31 = הויה בבשרך =1030 = 31
= גם את הויה = גם את כל בית ישראל יחד
= 2029 = 31 = נעשה אדם

הויה אל = 57 =אנו = נגד = גיל דוד
= נעשה אדם האדם הקדוש = 2055 = 57
= אתם הכל = 1056  = 57 = אתם כלה
= נעשה אדם עמך הקדוש
= נעשה אדם אב ואם הקדוש

משה = 345 = שמה = שליה = שיהיה באהבה
= הספר = פרדס העתיק הקדוש = 1344 = 345

= משיח שלומים = כל משיח שלום
= אהבת שם אלה = מקדש עולם צדק
= לב בתי עולם צדק = מקדש כל כ"ז אותיות
= ילדת עולם צדק

אל משה = 376 = עשו = שעו =אעשה
= משפטי שלום = 1375 = משפטי שם אלה

וידבר = 222 = דבריו = כבר
= ראה הוה = ראה זוג
= הוה בצחוק = זוג בצחוק
= צו חק חי = רזיה = הזהר בבשרך
= 1221 = 222 = אחזור = תקון באהבה
= שוקף באהבה = אור נביאי השלום

אלהים = 646 = מדברת = אם הולד
= לדורות = אלה האדם = אלה עמך

אליו = 47 = נעשה זוג אדם
= 1046 = 47 = עלץ אליה

לאמר = 271 = ארע = ירמיהו

בכל לימודינו עלינו להתכוון להביא שלום על לב ירמיהו הנביא כי הוא  הנביא הכי פצוע עבורנו מכל הנביאים. כל הנביאים כלולים זה בזה. אם נצליח לנחם את ירמיהו הנביא, הרי נחמנו את כולם. הבה נשמח את מורנו ירמיהו הנביא, נחזור אל ארץ ישראל ונשמור מצות שמיטת כל חוב שם [פה].

ויאמר הויה אל משה לאמר = 930 = שלם

וידבר אלהים אל משה = 1244 = 245
= מהר = רמה

ויאמר אליו = 304 = פרח זוג = פרח הוה
= בקרב = כל אור העלץ אלי = 1303 = 304
= כל קרן האור אלי = כל קרן עם ישראל אלי
= 2302 = 304 = שד*

*וזה סוד השדים. ידיעת הסוד, דהיינו הפנימיות, של הדבר היא התקון. למה לפחד?

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!