Wednesday, December 30, 2015

ב"ה

שי סאסי בוארון כתב: 
"הצדק עליו השלום נמצא בכוכב צדק"

בדיוק! אני כל כך שמחה שגלית זאת!

ארץ = 1101 = 102 = בעל = בלע
= סוד לב = סובב לב = כל בכל
=  אנחנו פה אתך

לבנה = 87 = פז = עיר ציון
= 1186 = 87

שמש = 640 = היהודים = ברית יחוד

שמים = 950 = ספר האדם = ספר עמך
 = שלמה המלך = המלך עשה

צ = נולד = כל ולד = מוליד = מול דוד
=  יודע = ידוע = פי = הפה = פה בבשרך
= 1089 = 90 = ארץ בראשית עד
=  2088  = 90

דק = 104 = נחמו = לעד = בארץ
= 1103 = 104

צדק = 194 = נולד בארץ = 1193 = 194
=  ארץ בראשית בארץ עד = 3191 = 194

כוכב = 48 = מח = יובל = הויה יחד
=  זווג כל בית ישראל יחד = 1047 = 48

הכוכב צדק, כמו כל כוכב אחר, הוא ארץ. יש רק כוכב אחד! אם הצדק נראה רחוב וגדול מהארץ, זה רק מפני שעדין לא אחדנו את לבבותינו! כאשר הלב שלנו שלם כל הכוכבים מתאחדים ואין מרחקים ביניהם - ואנו רואים את כל האור של כל הכוכבים יחד. זה הזהר!

הכוכבים = 663 = גנים = האדם נבא
= עמך נבא


הנבואה מתחדשת בארץ.

הכוכב = 53 = המח = נבא = היובל
= קרן אליהו = 1052 = 53 = עלץ אליה

נבואה = 64 = חג הכוכב = הוא אליה
= אליהו בי

הנבואה = 69 = אבינו = כלו אחד
= כלו אהבה

בספר הזהר, שהוא פרי בוסר, מדובר ב"ספירות". הענין הברור הוא:

ספירות = 756 = מחשבות = כל עולם = עולמים
= יובל ושבת = שמותי

לא במדובר בעשר ספירות, אלא:

עשר = 570 = מלך

מחשבות מלך

שבתאי = 713 = אבין = תשובה = חג שבת
= אלישע שב = עלץ תשבי = 1712
= קרן תשבי = עלץ שבתי = קרן תשבי

המחשבות = 761 = העולמים = כוכב שבתאי
= מח אלישע שב