Friday, December 11, 2015

ב"ה


הזמן הגיע לחזור לעצמנו מהשכיחה


זכור = אור יהוה = אדבר יהוה


שמנו = 396 = הישועה


שמנו יהוה = 422 = כתב = ביתי


שמנו הוא יהוה = 434 = דל"ת = תלד = לקדש
= אהבת יהוה


עם ישראל יהוה = 1237 = 238 = רחל = ויהי אור
= הזוכר = ישראל כל כתר יהוה = רואה יהוה


עם ישראל הוא יהוה = 1249 = 250 = נר


זכרתי את שמי = 1388 = 389 =  פשט = שפט


זכרנו את שמנו = 1080 = 81 = פ"א = כסא = אנכי


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!