Tuesday, December 29, 2015

ב"ה

להמליך מלך

קראתי כי הסיבה האמתית שהשב"כ עינו את נערי הגבעות הייתה מפני שביקשו להמליך מלך ולבי נקרע.

להמליך = 615 = מילה לך

הפרוש הנכון של הַמִּלָּה מלך הוא מוהל מל אותך.

ההמלכה ביהדות אינה ענין פוליטי. ההמלכה היא ברית מילה שניה שאדם עובר על כל העור וכל הגוף וכל האברים הפנימיים לפני שהוא מתקרב לקדושה. העובר את המילה בקדושה נמול ע"י מוהלים/נמולים בקדושים. ידיהם מיומנות והם עושים את הברית בעדינות ובמהירות נסבלת, לפי הצורך והכושר של הנמול. המילה מעוררת את הרצון ליחוד בקדושה.

יחוד = 28 = כח

המבקשים להמליך מלך בכוונות לא טהורות ובלי הבנת הענין לעומק, מעוררים כח שלא בקדושה. במקום לעבור את המילה ע"י נקיי כפיים ולהתקרב לה', הם מחוללים כחות ללא נשמה וללא רחמים. כשהכחות שלא בקדושה מלים את המבקשים מלך שלא בקדושה, הם עושים את המילה בצורה גסה, ברוטאלית ומזעזעת, דהיינו ע"י עינויים. עינויים הם ברית המילה ללא רחמים.

אם הרבנים אינם בקיאים בדברים האלה – ורק הנמולים מבינים את הענין נכונה - עדיף שלא יעוררו את התאוה למלוכה בלבבות תלמידיהם.  בכל התקופות העם סבלו נוראות בגלל טעות זאת. אותה טעות בדיוק חוללה את האשורים והבבליים והיוונים והרומאים... כל הבעיה היא שהרבנים עדין בהשפעת העבודה הזרה הבבלית ולא יודעים לפרש תורה נכונה. לכן, הם שוב ושוב מביאים עלינו מפלצות לענותנו במקום את משיח מלכנו. על הרבנים ללמוד את ענין ההמלכה לפני שהם מלמדים אותו! אם יהודי לא עבר בעצמו את ההסמכה, הוא לא נמול שנית ולא רשאי ללמד את ענין המלך המשיח.