Tuesday, December 29, 2015

ב"ה

שרה נתניהו גלגול של איזבל ובתה עתליהו

מפני שסיפורי חייהן של איזבל ובתה עתליה(ו) לא נגמרו בשלום, נדונו לחזור על אותו הסיפור - אשה של שליט על ישראל המפעילה אותו לעשות רע נגד העם. יהי רצון שהפעם העם ידע איך להפיק צדק תוך שלום. אם כן, יצאנו מכף הקלע של הגלגולים. אם לא, נראה אשה כזאת שוב...עד שנעשה את הצדק תוך שלום ובלי נקמות.

איזבל = 50 = נ

איזבל היא שתי האותיות נ' בשם נתניהו.

עתליהו = 521 = נתניהו

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!