Thursday, October 15, 2015

ב"ה

הרבנים מתנערים מאחריותם - כרגיל
הם רוצים סמכות בלי אחריות

ההתפרעות של הערבים התחילה בדיוק אחרי הזמן שהיינו אמורים לשמוט כל חובות ולשחרר את המחויבים לדרור.

אם שמרנו, בהמונינו, את מצוות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה המצב הנוכחי לא היה קורה.

האחריות המלאה היא על כתפי הרבנים והרבנות שהדיחו את העם להשלות את עצמם כי יש "פרוזבול" ואין צורך לשמור את מצוות השם בארץ ישראל.

הרבנים הסיתו את העם נגד ה' יתברך. אז, הערבים נשלחו ע"י הקדוש ברוך הוא למרוד נגדנו. אחד על אחד, מידה כנגד מידה. אין מנוס מאמת זאת.

התחננתי לרבנות לרדת מהשקרים של "פרוזבול" ו"התר עסקה". התחננתי. מי אני בכלל? הם גאונים ובעלי יחוס. אם בא להם לעוות את התורה מי אני להעיז לאמר אחרת? העזתי ועוד אעיז שוב ושוב.

כל העת הרבנים אומרים כי דברים כאלה קורים בגלל החילוניים.
הם לא קורים בגלל החילוניים. אין לחילוניים מספיק כח לגלם מצבים כי הם אינם הוגים בתורה.
כל פורענות בעולם היא רק בגלל הרבנים העושים פארסה מן התורה.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!