Thursday, October 01, 2015

ב"ה

הארץ נעלה לאין שיעור מן השמים

רבים וגדולים גרסו כי השמים נעלים מן הארץ. לכן, הם לא הביאו את הגאולה.

ככתוב:
כִּי קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשֹׂתוֹ. – דברים ל:י"ד

אליך = 541 = ישראל = אהל שרה = אלה שרה

ישראל, דהיינו אהל שרה, המקום המרומם ביותר, כאן. עתה. בארץ.

הארץ ברמה יותר גבוהה לאין ערוך מהשמים. אולם, רק הרואים את השמים רואים זאת. צריך לעלות למרומים כדי להעריך את הכביכול ירוד. מהשמים מעריכים את עליונות הארץ. מהשמים רואים נכונה את הגשמי.

הארץ = 1106 = שמחה גשמית = גשמי גשמית
= מקוה השמים = עלום הנשמה  = עולם הנשמה
= כל שמי עולם

ירוד = 220 = טהור = דבר דוד = ראה דוד

חמר = 248 = במראה = צאצאינו

החמר הוא המראה בה אנו רואים את השמים - ואף את פני הויה אם אנו מתיחסים לחמר ברחמים ובכבוד. כך אנו מעדינים אותו להיות מראה נקיה.

ירא שמים = ראי שמים

 אור משתקף וחוזר ממראה הרבה יותר חזק מאור ישר.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!