Thursday, October 08, 2015

ב"ה


על שונאי הגויים לדעת:
גוי שגוי הוא יצירת היגוי שגוי

כל גוי שגוי נוצר מהיגוי שגוי. כשהיהודים יבינו אמת זאת ויפנימו אותה וילמדו תורה נכונה, ביראת שמים אמתית, כרצון ה' יתברך, נדע שלום. כל עוד לא לומדים תורה לשמה, אנו מיצרים גויים שגויים.
הגויים הם התגלמויות ההיגויים שלנו. אין מנוס מאמת זאת.
ירא שמים הוא יהודי היודע כי הוא יוצר את העולם כשהוא לומד תורה. מוצאי פינו כשאנו לומדים חוצבים את צורות העולם מהבלימה. ומחשבותינו, רגשותינו וכוונותינו הן הרוח המחיה את הצורות.
אין שום אפשרות שהוגים תורה כל העת עם שינאה בלב ובמח מלא כל מיני דברים לא טהורים, שה' ישמור, והגויים בעולם יהיו יפים, טהורים ואוהבי שלום.
לשנוא את הגויים שנוצרו מההגויים השגויים שלנו רק מוסיף שמן על המדורה.
אם הגויים אינם יפים, עלינו, היהודים, לעשות בדק בית.
על יהודים סוף, סוף לקבל על עצמנו את עול התורה - ולדעת מה הוא תלמוד התורה. הוא מיצר את העולם בדמותנו.

חובות = 422 = כתב

מצוות שמיטת חובות שומטת את הכתב השגוי ומתקנת אותו. לכן, זה חיוני לשמור מצווה אדירה זאת כדת משה.

דעו זאת שיהיה שלום בעולם!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!