Monday, October 12, 2015

ב"ה

נדליק נר = 444 = מקדש


כמבוא בבקשה תראו את הרשימה בשם: להדליק נר של שבת קדש.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

חלופים *מאד* חשובים לדעת:

את ילדת את עצמך להויה = 2002
= 4 = ד = את תלדי את עצמך להויה

את יולדת את עצמך להויה = 2008
= 10 = י

דוד = יד = 14
= את ילדת את עצמך להויה +
את יולדת את עצמך להויה =
= 4010 = 14
= את תלדי את עצמך להויה +
את יולדת את עצמך להויה

בלי לדעת זאת, אין אנו מבינים מהי גאלה ולא יכולים להביא את הגאלה!

גאלה = 39 = לדה
 
נר = 250 = אור גדול = תקון גדול
= 1249 = 250 = אור בן שלי
= תקון בן שלי = 2248 = 250
תקון בת שלי מכל דור= מעצמי
= אור בת שלי מכל דור = ברחמ = מחבר
= אור בת שלי בצבור = אור בת שלי המנרה

להדליק = 179 = עקדה = מלה בארץ
= 1178 = 179

להדליק נר = 429 = משפט = משפחתם
= 1428 = את חיי = את יחוד = את כח
= יחוד ישעיהו = כח ישעיה
= היחוד כל המקרא = הכח כל המקרא
= חיי כל המקור = מחבר מלה בארץ

נדליק = 194 = צדק = נולד בארץ
= 1193 = 194 = מוליד בארץ = ידוע בארץ  

צדק ומשפט = 629 = גויים
= נדליק נר להדליק = חוה האדם
= עמך חוה = בורא את חוה
= את באור חוה

נדליק נר = 444 = מקדש
= תלדי = ילדת
= צדק מעצמי = לב בתי
= בארץ שלי = 1143 = 444
= ספר בארץ = הרבה ועד בארץ
= דוד ממש כל = נפש דוד
= כל פרק יד

המנרה = 300 = ש = מכל דור
= כפר = יצר = מסר = בצבור
= ראה צד = דבר פי כל בית ישראל
= 1299 = 300

המנורה = 306 = אשה
=  שמי השמים =1305 = 306

כפי שרואים מהחילופים – האשה היא היא המנורה.

בניית המקדש היא בניית גוף האדם.

גוף האדם = 420 = אתה דוד
= את היד = את חוה = הוגה את
= ישעיהו הוגה

בגוף האדם = 1421 = 422
= כתב = אהיה את = זוגות

עלינו להבין את המצות לעמקן כדי לעבוד את ה' יתברך כרצונו. אחרת אנו משלים את עצמנו ואף מתעסקים בעבודה זרה ובונים עולם פגום.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!