Thursday, October 08, 2015

ב"ה

לדאבוני הרב מאד, יש יהודים המתימרים להיות דתיים הגורמים לדתיים אמתיים להראות רע בעיני הציבור. המתחפשים ההם גורמים לחילוניים לסלוד מהיהדות. להלן, מסרי אל אותם החנטרישים. יש דתיים רבים המסכימים לי. אך, הם עדין לא מעיזים לאמר זאת בפמבי.

פרשת בראשית והאמת הכואבת

יש יהודים הרוצים בלב שלם למגר את הסבל בעולם. הם רוצים שהבריות יהיו בריאות, יפות, שמחות ומתבטאות ברמה הכי גבוהה האפשרית. הם שומרים מצוות שמיטת חובות ומתפללים בכל מאדם גם לשמור שנות יובל כי הם יודעים כי מצוות אלה מחזירות את העולם לאדמת בראשית.

חובות = 422 = כתב

השומטים חובות שומטים את הגזרות הקשות הכתובות בספר החיים וממתיקים ומרככים את הפרקים המרים והקשים בתורה.

ויש יהודים חנטרישים האוהבים לבכות ולהראות כאילו איכפת להם. יחד עם זאת, הם גם נהנים לשנוא מישהו. טוב להם כי הגויים אומללים ומבטאים את כאביהם וסבלם באלימות. כי אז יש ליהודים החנטרישים תירוץ לשנוא והם מרגישים מוצדקים בשינאה שלהם. כך הם יכולים להשלות את עצמם כי שינאתם אינה שינאת חינם.

אם לא שמרת את מצוות עשה לשמוט חובות אחרי שנת השמיטה, אם לא קראת לחזרה בתשובה מחטא "פרוזבול" ומחטא "התר עסקה", אין לך שום זכות לבכות על המצב הירוד, העגום, הפגום והמעוות של העולם היום. הוא כך בגללך. וזה גלוי וידוע כי אתה רוצה שהמצב ימשיך להיות נוראי ומקבל הנאה חולנית ממנו. תוך כדי ההנאה המפוקפקת הזאת, אתה עושה את עצמך איזה איכפתי בפרהסיא ומתחפש כדתי ואף מתימר ללמד.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!